Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2017, s. 189-194
*Łukasz Światłowski, Krzysztof Pyra, Michał Górnik, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Chemoembolizacja zmian przerzutowych w wątrobie z raka jelita grubego za pomocą cząstek nasączonych cytostatykiem
Transarterial chemoembolisation with drug-eluting microspheres in patients with liver metastases from colorectal cancer
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Streszczenie
Wstęp. Nowotwór jelita grubego jest trzecim pod względem zachorowalności na raka i czwartym pod względem śmiertelności nowotworem złośliwym na świecie. W momencie rozpoznania około 25% chorych ma jednocześnie przerzuty w wątrobie. Postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Jednakże jedynie u 10-15% chorych jest ono możliwe do przeprowadzenia. U pozostałych chorych standardem postępowania jest wdrożenie paliatywnego leczenia mającego opóźnić progresję zmian w wątrobie. Jedną z terapii jest przeztętnicza chemoembolizacja umożliwiająca wybiórcze zamknięcie gałęzi tętnic wątrobowych zaopatrujących przerzuty za pomocą materiału embolizacyjnego z jednoczesnym dostarczeniem chemioterapeutyku do guza.
Cel pracy. Ocena skuteczności leczenia chorych z nieoperacyjnymi przerzutami z raka jelita grubego do wątroby za pomocą chemoembolizacji z użyciem cząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE).
Materiał i metody. 22 chorych z przerzutami z gruczolakoraka jelita grubego do wątroby zostało zakwalifikowanych do leczenia na drodze chemoembolizacji. Zabieg przeprowadzano za pomocą cząstek nasączanych cytostatykiem. Czas pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosił od 4 do 6 tygodni. Kontrolne badania MR wykonywano 2-3 miesiące po pierwszym zabiegu w celu określenia wyników leczenia w oparciu o skalę mRECIST 1.1.
Wyniki. U chorych wykonano łącznie 88 zabiegów. Techniczne powodzenie zabiegu uzyskano w 95,5%. Kontrolę nad procesem nowotworowym uzyskano u 72,7% chorych. U 2 chorych po kilku tygodniach rozwinął się ropień, który został skutecznie leczony antybiotykoterapią.
Wnioski. Chemoembolizacja z użyciem mikrocząstek nasyconych Irynotekanem może znajdować zastosowanie w paliatywnym leczeniu chorych ze zmianami przerzutowymi w wątrobie z raka jelita grubego.
Summary
Introduction. Colorectal cancer is the third most frequently diagnosed cancer in the world and simultaneously it is the fourth most deadly one. At the time of diagnosis, approximately 25% of patients have liver metastases. The treatment of choice is surgery. However, the surgery is possible in only about 10-15% of patients. In the remaining patients, the standard procedure is to implement a palliative treatment to delay the progression of liver lesions. One of the treatments is transarterial chemoembolisation conducted by selective closing the hepatic artery supplying metastases in the liver using microspheres with simultaneous delivery of a chemotherapeutic agent to the lesions.
Aim. To evaluate the efficacy of the chemoembolization in patients with non-surgical metastases from colon cancer to the liver. Tumour arteries were embolized by drug-eluting microspheres (DEM-TACE).
Material and methods. 22 patients with metastatic colorectal cancer to the liver were qualified for chemoembolisation which was performed using the particles soaked with the Irinotecan. The time interval between interventions was 4 to 6 weeks. Control MRI was performed about 2-3 months after the first treatment to determine the treatment outcome according to mRECIST 1.1.
Results. Patients underwent 88 chemoembolisations. Technical success was obtained in 95.5%. Control of the metastases was achieved in 72.7% of patients. In 2 patients few weeks after chemoembolization a liver abccess developed and was successfully treated by antibiotics.
Conclusions. Chemoembolisation with Irinotecan loaded microparticles may be safely used as a palliative treatment in patients with metastatic disease in the liver from colorectal cancer.Wstęp
Nowotwór jelita grubego jest trzecim pod względem zachorowalności na raka i czwartym pod względem śmiertelności nowotworem złośliwym na świecie (1). W momencie diagnozy ok. 25% pacjentów ma rozpoznane 4 stadium choroby z jednoczesnymi (synchronicznymi) przerzutami w wątrobie (2-5). Szacuje się, że u kolejnych ponad 50% pacjentów wystąpią przerzuty w wątrobie podczas ich życia (6, 7). W 80% przypadków przerzuty są ograniczone tylko do wątroby (8). Około 40% chorych umiera, mając przerzuty tylko w wątrobie. Natomiast ponad połowa pacjentów mających przerzuty również poza wątrobą umiera z powodu niewydolności wątroby wskutek progresji zmian w wątrobie. Postępowaniem z wyboru i jednocześnie jedyną radykalną metodą leczenia jest zabieg operacyjny (9). Jednakże jedynie u 10-15% chorych wykonanie go jest możliwe (10). U pozostałych pacjentów standardem postępowania jest wdrożenie paliatywnego leczenia mającego opóźnić progresję zmian w wątrobie.
Istnieje kilka rodzajów małoinwazyjnych zabiegów, mających na celu wydłużenie czasu przeżycia, a przede wszystkim poprawę jakości życia. Jedną z takich zabiegowych terapii jest przeztętniczy zabieg chemoembolizacji (ang. transarterial chemoembolisation – TACE) (11). Zalety TACE wynikają z faktu, że zmiany przerzutowe w wątrobie otrzymują ukrwienie praktycznie całkowicie z tętnic wątrobowych, które dostarczają do zdrowej wątroby tylko ok. 30% krwi, natomiast główne zaopatrzenie (70%) pochodzi ze strony żyły wrotnej. Podczas przeztętniczej chemoembolizacji cewnikujemy selektywnie gałęzie tętnicy wątrobowej zaopatrujące przerzuty i zamykamy je materiałem embolizacyjnym. Dzięki temu uniemożliwiamy dopływ krwi tętniczej do guza, co prowadzi do niedokrwienia i martwicy nowotworu. W połączeniu z jednoczesną infuzją środka chemioterapeutycznego, TACE umożliwia selektywne dostarczanie chemioterapeutyku z jednoczesnym wydłużeniem czasu działania leku na zmianę (12).
W ostatnim czasie do praktyki klinicznej zostało wprowadzonych wiele środków chemioterapeutycznych embolizujących. Jednym z nich są cząstki ładowane chemioterapeutykiem – Irynotekanem (ang. drug-eluting beads irinotecan-loaded – DEBIRI). DEBIRI składa się z cząstek, które mają zdolność wiązania Irynotekanu, który następnie jest uwalniany w miejscu zdeponowania (13). Irynotekan jest chemioterapeutycznym środkiem stosowanym przede wszystkim do systemowego leczenia raka jelita grubego. Jest to półsyntetyczny analog kamptotecyny, naturalnego alkaloidu, i jest on prometabolitem aktywowanym poprzez hydrolizę w normalnym miąższu wątroby przez enzymy – karboksyesterazę 1 (CES-1) i karboksyesterazę 2 (CES-2) do aktywnego metabolitu – 7-etylo-10-hydroksy-kamptotecyny (SN-38), która działa poprzez hamowanie topoizomerazy I (14, 15). To działanie hamuje replikację i transkrypcję DNA. Aktywność SN-38 szacuje się na 1000 razy silniejszą niż działanie samego Irynotekanu (16). Liczne badania wykazały, że podczas gdy guzy wątroby (pierwotne lub wtórne) wykazują pewną ekspresję tych enzymów, normalny miąższ wątroby ma znacznie większą ekspresję, a tym samym stanowi funkcjonalnie aktywną powierzchnię do konwersji prometabolitu, jakim jest Irynotekan, do dużo silniejszego aktywnego metabolitu, jakim jest SN-38 (17, 18).
W naszym ośrodku przeprowadziliśmy badanie, wykonując wewnątrznaczyniowe zabiegi chemoembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem – Irynotekanem (ang. drug-eluting microspheres transarterial chemoembolisation – DEM-TACE) w celu oceny skuteczności leczenia chorych z nieoperacyjnymi przerzutami z raka jelita grubego do wątroby.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia chorych z nieoperacyjnymi przerzutami z raka jelita grubego do wątroby za pomocą chemoembolizacji z użyciem cząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE).
Materiał i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. World Health Organization: International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx.
2. Lykoudis PM, O’Reilly D, Nastos K, Fusai G: Systematic review of surgical management of synchronous colorectal liver metastases. Br J Surg 2014; 101: 605-612.
3. Nordlinger B, Van Cutsem E, Rougier P et al.: Does chemotherapy prior to liver resection increase the potential for cure in patients with metastatic colorectal cancer? A report from the European Colorectal Metastases Treatment Group. Eur J Cancer 2007; 43: 2037-2045.
4. Nordlinger B, Van Cutsem E, Gruenberger T et al.: Combination of surgery and chemotherapy and the role of targeted agents in the treatment of patients with colorectal liver metastases: recommendations from an expert panel. Ann Oncol 2009; 20: 985-992.
5. Simmonds PC, Primrose JN, Colquitt JL et al.: Surgical resection of hepatic metastases from colorectal cancer: a systematic review of published studies. Br J Cancer 2006; 94: 982-999.
6. Jemal A, Siegel R, Ward E et al.: Cancer statistics, 2007. CA Cancer J Clin 2007; 57: 43-66.
7. Steele G, Ravikumar TS: Resection of hepatic metastases from colorectal cancer. Biologic perspective. Ann Surg 1989; 210: 127-138.
8. Manfredi S, Lepage C, Hatem C et al.: Epidemiology and management of liver metastases from colorectal cancer. Ann Surg 2006; 244: 254-259.
9. Cauchy F, Faivre S, Belghiti J: Surgical results after downstaging of initially marginal or non-resectable liver metastases. Dig Dis 2012; 30: 2-14.
10. Ruers T, Bleichrodt RP: Treatment of liver metastases, an update on the possibilities and results. Eur J Cancer 2002; 38: 1023-1033.
11. Eichler K, Zangos S, Mack MG et al.: First human study in treatment of unresectable liver metastases from colorectal cancer with irinotecan-loaded beads (DEBIRI). Int J Oncol 2012 Oct; 41(4): 1213-1220.
12. Vogl TJ, Zangos S, Eichler K et al.: Colorectal liver metastases: Regional chemotherapy via transarterial chemoembolization (TACE) and hepatic chemoperfusion: an update. Eur Radiol 2007 Apr; 17(4): 1025-1034.
13. Brown DB, Nikolic B, Covey AM et al.: Quality improvement guidelines for transhepatic arterial chemoembolization, embolization, and chemotherapeutic infusion for hepatic malignancy. J Vasc Interv Radiol 2012 Mar; 23(3): 287-294.
14. Kawato Y, Aonuma M, Hirota Y et al.: Intracellular roles of SN-38, a metabolite of the camptothecin derivative CPT-11, in the antitumor effect of CPT-11. Cancer Res 1991; 51(16): 4187-4191.
15. Pommier Y, Leo E, Zhang H, Marchand C: DNA topoisomerases and their poisoning by anticancer and antibacterial drugs. Chem Biol 2010; 17(5): 421-433.
16. Ramesh M, Ahlawat P, Srinivas NR: Irinotecan and its active metabolite, SN-38: review of bioanalytical methods and recent update from clinical pharmacology perspectives. Biomed Chromatogr 2010; 24(1): 104-123.
17. Strassburg CP, Manns MP, Tukey RH: Expression of the UDP-glucuronosyltransferase 1A locus in human colon. Identification and characterization of the novel extrahepatic UGT1A8. J Biol Chem 1998; 273(15): 8719-8726.
18. Xu G, Zhang W, Ma MK, McLeod HL: Human carboxylesterase 2 is commonly expressed in tumor tissue and is correlated with activation of irinotecan. Clin Cancer Res 2002; 8(8): 2605-2611.
19. Bilbao JI, de Luis E, García de Jalón JA et al.: Comparative study of four different spherical embolic particles in an animal model: a morphologic and histologic evaluation. Vasc Interv Radiol 2008 Nov; 19(11): 1625-1638.
20. De Groote K, Prenen H: Intrahepatic therapy for liver-dominant metastatic colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2015 Sep 15; 7(9): 148-152.
21. Bruix J, Sherman M, American Association for the Study of Liver Diseases: Management of hepatocellular carcinoma: an update. Hepatology 2011; 53: 1020-1022.
22. European Association for the Study of the Liver, European Organisation for Research and Treatment of Cancer: EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2012; 56: 908-943.
23. Rao PP, Pascale F, Seck A et al.: Irinotecan loaded in eluting beads: preclinical assessment in a rabbit VX2 liver tumor model. Cardiovasc Intervent Radiol 2012; 35: 1448-1459.
24. Martin RC 2nd, Scoggins CR, Tomalty D et al.: Irinotecan drug-eluting beads in the treatment of chemo-naive unresectable colorectal liver metastasis with concomitant systemic fluorouracil and oxaliplatin: results of pharmacokinetics and phase I trial. J Gastrointest Surg 2012; 16: 1531-1538.
25. Fiorentini G, Aliberti C, Tilli M et al.: Intra-arterial infusion of irinotecan-loaded drug-eluting beads (DEBIRI) compared to intravenous therapy (FOLFIRI) for hepatic metastases from colorectal cancer: final results of a phase III study. Anticancer Res 2012 Apr; 32(4): 1387-1395.
26. Narayanan G, Barbery K, Suthar R et al.: Transarterial chemoembolization using DEBIRI for treatment of hepatic metastases from colorectal cancer. Anticancer Res 2013 May; 33(5): 2077-2083.
otrzymano: 2017-03-02
zaakceptowano do druku: 2017-03-24

Adres do korespondencji:
*Łukasz Światłowski
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
fax +48 (81) 724-48-00
lukasz.swiatlowski@umlub.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych