Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2017, s. 229-232
*Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Klaudia Karska, Maryla Kuczyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Ablacja guzów wątroby, płuc, nerek i kości falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA) i o częstotliwości radiowej (RFA)
Ablation of liver, lungs, kidneys and bones with the use of microwave (MWA) and radiofrequency (RFA) ablation
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Streszczenie
Ablacja jest to metoda bezpośredniej aplikacji związków chemicznych lub wysokiej temperatury w obręb leczonej zmiany w celu całkowitego wyeliminowania guza lub jego znacznego zniszczenia. Zastosowanie znajduje wiele odmian ablacji: krioablacja, ablacja etanolem, laserem, falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej (ang. radiofrequency ablation – RFA) i najnowsze osiągnięcie: ablacja falami o spektrum mikrofal (ang. Micro WaveAblation – MWA). Ablacja RFA stała się w pełni akceptowalną metodą leczenia guzów wątroby. Ponadto opisywane są pierwsze doświadczenia w leczeniu guzów płuc, nerek i kości. RFA opiera się na przewodnictwie elektrycznym tkanek w systemie „jedno-” i „dwubiegunowym”. W ablacji mikrofalowej temperatura jest wynikiem zdolności poruszania się molekuł w substancji – energiczny ruch cząsteczek wody podnosi temperaturę. Tworzące się tarcie i ciepło indukuje śmierć komórek. Tradycyjne zastosowania RFA do leczenia guzów nerek i wątroby będą również odpowiednie dla MWA. Z kolei wskazania do stosowania MWA mogą wykraczać poza możliwości terapeutyczne metody ablacji falami radiowymi. Ablacja RF stała się uznaną metodą leczenia guzów wątroby. W ostatnim czasie znacznie wzrosło wykorzystanie metody ablacji w leczeniu guzów płuc. Kiedy możliwości chirurgiczne zostaną wyczerpane, przezskórna ablacja w wielu przypadkach staje się metodą z wyboru. Opublikowane dotychczas badania potwierdzają skuteczność MWA i RFA. Natomiast wyniki dotyczące porównania przeżycia, wznowy i miejscowych powikłań obu metod są nadal kontrowersyjne. RFA jest najbardziej zbadaną metodą o potwierdzonej skuteczności, ale wprowadzenie MWA, w świetle ostatnich badań, stało się realną alternatywą dla termoablacji.
Summary
Ablation is a method of direct application of chemical agents or temperature into the lesion in order to completely eradicate the tumor, or a substantial destruction. There are many varieties of ablation: cryoablation, ethanol ablation, laser, electromagnetic waves of radiofrequency (RFA) and the latest achievement microwave ablation (Micro WaveAblation). Ablation RFA became fully acceptable method of treatment of liver tumors. In addition, the first experiment in the treatment of lung tumors, kidney and bone is described. RFA based on the electrical conductivity of the tissue. There is „single” and „bipolar” system. In microwave ablation temperature is the result of the mobility of molecules in the substance – brisk movement of the water molecules increase temperature, creating friction and heat which induce cell death. Traditional use of RFA in the treatment of tumors, kidney and liver are also suitable for MWA. On the other hand, the indication MWA may go beyond the possibilities of therapeutic methods of radio frequency ablation. RF ablation has become an accepted method of treatment of liver tumors. Recently, significantly increased the use of methods of ablation in the treatment of lung tumors. When the surgical possibilities have been exhausted, percutaneous ablation in many cases become the method of choice. Previously published studies confirm the efficacy of MWA and RFA. In contrast, the results for comparison of survival, local recurrence and complications of both methods are still controversial. RFA is the most researched method of proven effectiveness, but the introduction of MWA, in light of recent research, it has become a real alternative to radiofrequency ablation.Ablacja guzów definiowana jest jako metoda bezpośredniej aplikacji związków chemicznych lub wysokiej temperatury w obręb leczonej zmiany w celu całkowitego wyeliminowania guza lub jego znacznego zniszczenia. Zasady ablacji nowotworów znane są od ponad 100 lat (1). Zalety zabiegów ablacji pod kontrolą metod obrazowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami leczenia obejmują: mniejszą zachorowalność i śmiertelność, niższe koszty, możliwość obrazowania w czasie rzeczywistym i wykonywania zabiegów w warunkach ambulatoryjnych, jak również brak przeciwwskazań do łączenia z innymi metodami leczenia i powtarzalność (2, 3). Zastosowanie znajduje wiele odmian ablacji: krioablacja, ablacja etanolem, laserem, falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej (ang. radiofrequency ablation – RFA) i najnowsze osiągnięcie: ablacja falami o spektrum mikrofal (ang. Micro WaveAblation – MWA). Ablacja RFA stała się w pełni akceptowalną metodą leczenia guzów wątroby. Ponadto opisywane są pierwsze doświadczenia w leczeniu guzów płuc, nerek i kości.
Energia o częstotliwości radiowej jest najpowszechniejszym źródłem ciepła dla potrzeb termoablacji. Niestety ma swoje ograniczenia w szczególności w obrębie nerek, płuc czy kości. Wydaje się, że ablacja przy użyciu mikrofal jest w stanie przezwyciężyć techniczne ograniczenia RFA, chociaż nie należy zapominać o jej własnych słabościach. W metodzie tej zastosowanie mają fale częstotliwości co najmniej 900 MHz (4-6). MWA oferuje wiele korzyści ablacji RF, jak również posiada własne zalety, które przekładają się na wyższą skuteczność, jak: stała, wyższa temperatura w obrębie guza, większa strefa i krótszy czas ablacji, możliwość korzystania z wielu igieł na raz, ulepszony profil konwekcyjny, optymalne podgrzewanie zmian o charakterze torbielowatym, mniejszy ból śródzabiegowy (7-10). Ponadto MWA nie wymaga użycia płytek uziemiających.
Ablacja falami o częstotliwości radiowej (RFA)
RFA opiera się na przewodnictwie elektrycznym tkanek – w trakcie zabiegu w ciele chorego tworzy się pętla elektryczna. Fale radiowe są w stanie przeniknąć przez tkankę ze względu na obecność dużej ilości jonowego płynu, jakkolwiek tkanka nie jest idealnym przewodnikiem, stąd powstające ciepło z oporu. Bezpośrednia ablacja tkanek ma miejsce jedynie kilka mm wokół końca elektrody. Większość docelowej strefy ablacji jest wynikiem przewodnictwa cieplnego tkanek. RFA można wykonywać z użyciem systemów „jedno-” i „dwubiegunowych”. W systemie monopolarnym używana jest pojedyncza elektroda (lub kilka) w celu dostarczenia ciepła do guza, obwód zamyka z kolei przyklejona do ciała chorego płytka. W systemie bipolarnym przepływ generowany jest bezpośrednio między wprowadzonymi elektrodami. Jego zalety to: bardziej skupione i efektywne podgrzewanie przestrzeni między elektrodami, zmniejszona zależność przewodności tła, brak płytek. Do wad metody należy zaliczyć potrzebę wprowadzenia dodatkowej elektrody. Z drugiej strony system jednobiegunowy daje szansę uzyskania szerszego obszaru ablacji przy jednoczesnej mniejszej inwazyjności (jedna elektroda). Dostępność metody jest również większa. Względne znaczenie tych zalet i wad jest różne dla poszczególnych narządów (11).
Ablacja falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA)
Promieniowanie mikrofalowe odnosi się do widma elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 900 do 2450 MHz. Ten typ promieniowania znajduje się między promieniowaniem podczerwonym a falami radiowymi. Ładunki elektryczne w cząsteczce wody nie są symetryczne, wodór ma ładunek dodatni, a tlen ujemny. Z kolei promieniowanie elektromagnetyczne ma ładunek, który oscyluje na granicy dodatniego i ujemnego prawie 2 biliony razy na sekundę (9,2 x 108 Hz). Kiedy oscylujący ładunek elektryczny promieniowania wchodzi w interakcje z cząsteczką wody, powoduje to jej odwrócenie. Promieniowanie mikrofalowe jest specjalnie dostosowane do naturalnej częstotliwości drgań cząsteczek wody w celu maksymalizacji interakcji. W wyniku uderzania promieniowania w cząsteczki, ładunek elektryczny cząsteczki wody zwraca się w tę i z powrotem 2-5 biliona razy na sekundę – w zależności od częstotliwości mikrofal. Temperatura jest wynikiem zdolności poruszania się molekuł w substancji – energiczny ruch cząsteczek wody podnosi temperaturę. Tworzące się tarcie i ciepło indukuje śmierć komórek.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Halsted WS: The results of operations for the cure of cancer of the breast performed at the Johns Hopkins Hospital from June 1889 to January 1894. Johns Hopkins Hospital Reports 1894-1895; 4: 297-350.
2. Goldberg SN, Gazelle GS, Mueller PR: Thermal ablation therapy for focal malignancy: a unified approach to underlying principles, techniques, and diagnostic imaging guidance. AJR Am J Roentgenol 2000 Feb; 174(2): 323-331.
3. Dupuy DE, Goldberg SN: Image-guided radiofrequency tumor ablation: challenges and opportunities – part 2. J Vasc Interv Radiol 2001 Sep; 12(9): 1021-1032.
4. Shibata T, Iimuro Y, Yamamoto Y et al.: Small hepatocellular carcinoma: comparison of radio-frequency ablation and percutaneous microwave coagulation therapy. Radiology 2002; 223: 331-337.
5. Seki T, Tamai T, Nakagawa T et al.: Combined therapy with transcatheter arterial chemoembolization and percutaneous microwave coagulation for small hepatocellular carcinoma. Cancer 2000; 89: 1245-1251.
6. Lu MD, Chen JW, Xie XY et al.: Hepatocellular carcinoma: US-guided percutaneous microwave coagulation therapy. Radiology 2001; 221: 167-172.
7. Skinner MG, Iizuka MN, Kolios MC, Sherar MD: A theoretical comparison of energy sources – microwave, ultrasound and laser – for interstitial thermal therapy. Phys Med Biol 1998; 43: 3535-3547.
8. Stauffer PR, Rossetto F, Prakash M et al.: Phantom and animal tissues for modelling the electrical properties of human liver. Int J Hyperthermia 2003 Jan-Feb; 19(1): 89-101.
9. Wright AS, Lee FT Jr, Mahvi DM: Hepatic microwave ablation with multiple antennae results in synergistically larger zones of coagulation necrosis. Ann Surg Oncol 2003; 10: 275-283.
10. Shock SA, Meredith K, Warner TF et al.: Microwave ablation with loop antenna: in vivo porcine liver model. Radiology 2004; 231: 143-149.
11. Brace CL: Radiofrequency and microwave ablation of the liver, lung, kidney and bone: What are the differences. Curr Probl Diagn Radiol 2009; 38(3): 135-143.
12. Yu N, Raman S, Kim Y: “Heat-Sink Effect” of Hepatic Veins on Microwave Coagulation: A Porcine Pilot Study. Radiological Society of North America Annual Meeting, Chicago, IL 2004.
13. Lencioni R, Cioni D, Crocetti L et al.: Early-stage hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: long-term results of percutaneous image-guided radiofrequency ablation. Radiology 2005; 234: 961-967.
14. Solbiati L, Tiziana I, Michela B, Luca C: Radiofrequency ablation of liver metastases of colorectal origin with intention to treat: local response rate andlong-term survival over 7-year follow-up. Radiological Society of North America Annual Meeting, Chicago, IL 2006.
15. Brace CL, Laeseke PF, Sampson LA et al.: Microwave ablation with multiple simultaneously powered small-gauge triaxial antennas: results from an in vivo swine liver model. Radiology 2007; 244: 151-156.
16. Lucchina N, Tsetis D, Ierardi AM et al.: Current role of microwave ablation in the treat- ment of small hepatocellular carcinomas. Ann Gastroenterol 2016 Oct-Dec; 29(4): 460-465.
17. Furukawa K, Miura T, Kato Y et al.: Microwave coagulation therapy in canine peripheral lung tissue. J Surg Res 2005; 123: 245-250.
18. Durick NA, Laeseke PF, Broderick LS et al.: Microwave ablation with triaxial antennas tuned for lung: results in an in vivo porcine model. Radiology 2008; 247: 80-87.
19. Zheng A, Ye X, Yang X et al.: Local Efficacy and Survival after Microwave Ablation of Lung Tumors: A Retrospective Study in 183 Patients. J Vasc Interv Radiol 2016 Dec; 27(12): 1806-1814.
20. Kigure T, Harada T, Yuri Y et al.: Experimental study of microwave coagulation of a vx-2 carcinoma implanted in rabbit kidney. Int J Urol 1994; 1: 23-27.
21. Laeseke P, Sampson L, Frey T et al.: Thermal ablation in kidneys: microwave ablation with a triaxial antenna results in larger zones of coagulation than rf. Radiological Society of North America Annual Meeting, Chicago, IL 2006.
22. Davis KW, Choi JJ, Blankenbaker DG: Radiofrequency ablation in the musculoskeletal system. Semin Roentgenol 2004; 39: 129-144.
23. Callstrom MR, Charboneau JW: Percutaneous ablation: safe, effective treatment of bone tumors. Oncology (Williston Park) 2005 Oct; 19 (11 suppl. 4): 22-26.
24. Cantwell CP, O’Byrne J, Eustace S: Radiofrequency ablation of osteoid osteoma with cooled probes and impedance-control energy delivery. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: S244-S248.
25. Basile A, Failla G, Reforgiato A et al.: The use of microwaves ablation in the treatment of epiphysealosteoidosteomas. Cardiovasc Intervent Radiol 2014 Jun; 37(3): 737-742.
26. Isfort P, Whitte H, Slanu I et al.: Efficacy of magnetic thermoablation using SPIO in the treatment of osteoid osteoma in a bovine model compared to radiofrequency and microwave ablation. Cardiovasc Intervent Radiol 2014 Aug; 37(4): 1053-1061.
27. Vogl TJ, Farshid P, Naguib NN et al.: Ablation therapy of hepatocellular carcinoma: a comparative study between radiofrequency and microwave ablation. Abdom Imaging 2015; 40: 1829-1837.
28. Lin SM: Local Ablation for Hepatocellular Carcinoma in Taiwan. Liver Cancer 2013; 2: 73-83.
29. Lu DS, Raman SS, Vodopich DJ et al.: Effect of vessel size on creation of hepatic radiofrequency lesions in pigs: assessment of the ‘heat sink’ effect. AJR 2002; 178: 47-51.
30. Lubner MG, Brace CL, Hinshaw JL et al.: Microwave tumor ablation: mechanism of action, clinical results, and devices. J Vasc Interv Radiol 2010; 21: S192-S203.
31. Tomesi P, Di Vece F, Sartori S: Resection vs thermal ablation of small hepatocellular carcinoma: what’s the first choice? World J Radiol 2013; 5: 1-4.
32. Poulou LS, Botsa E, Thanou I et al.: Percutaneous microwave ablation vs radiofrequency ablation in the treatment on hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2015; 7: 1054-1063.
otrzymano: 2017-03-02
zaakceptowano do druku: 2017-03-24

Adres do korespondencji:
*Krzysztof Pyra
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. + 48 691-507-825
k.pyra@ poczta.fm

Postępy Nauk Medycznych 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych