Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2018, s. 10-15 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.1.10
Agnieszka Bartoszek1, Katarzyna Kocka1, Barbara Ślusarska1, Adrian Bartoszek2, Grzegorz Nowicki1, Alina Deluga1, Katarzyna Przepiórka3
Sprawność funkcjonalna oraz wydarzenia życiowe a natężenie symptomów depresji wśród seniorów mieszkających w środowisku domowym
Functional efficiency and life events, and intensity of depression-associated symptoms among seniors living in home environment
1Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2Kierunek Lekarski, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Summary
Introduction. Depression, beside dementia, it is said to be one of the most often psychical problems in elderly age, being crucial clinical and social problem. Among causes of this disease there are negative life events, causing large stress: loneliness after losing partner, “empty nest syndrome&rdquop;, suffering from chronic diseases restricting often activity and efficiency, financial problems, changing the place or condition of living.
Aim. Specifying the influence of functional efficiency and negative life events on the risk of depression among people after 65 years old.
Material and methods. Research was done among 120 elderly people living in home environment from March to April in 2015 in Lubelskie and Mazowieckie voivodeships. Assessment of symptoms intensity of depression was done using The Geriatric Depression Scale depending on elementary and instrumental daily activities and 10 experiences that took place in the last year. Level of significance is set on p < 0.05.
Results. Most people (83%) was not found symptoms of depressions. Risk of this disease was essentially related to lower level of functional efficiency in terms of ADL and IADL and most analysed experience: partner loss, independence loss, divorce/separation, serious illness/accident, change of place or condition of living, financial problem.
Conclusions. Risk of depression among seniors is essentially related to lower functional efficiency and negative events that took place in the last year in the life of elderly people.Wstęp
Depresja, oprócz otępienia, zaliczana jest do najczęstszych zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym, stanowiąc istotny problem kliniczny i społeczny. Szacuje się, że cierpi na nią 15-30% seniorów po 65. r.ż. W przebiegu chorób somatycznych częstość zespołów depresyjnych wzrasta nawet do 45% (1, 2). Dane epidemiologiczne dotyczące oceny częstości występowania depresji w wieku starszym jednak są niepełne z powodu braku ścisłych kryteriów diagnostycznych, często atypowych objawów i przebiegu oraz znacznie częstszego niż w wieku dorosłym występowania depresji podprogowych (depresji maskowanych, depresji poronnych, subdepresji). Konsekwencją nietypowego obrazu klinicznego jest fakt, że u 30% chorych w wieku starszym depresja pozostaje nierozpoznana lub jest niewłaściwie rozpoznana, co powoduje często zaniechanie leczenia lub prowadzenie terapii w zupełnie nieodpowiednim kierunku. W okresie starości szczególnie często dochodzi do współwystępowania wielu czynników o niekorzystnym wpływie na przebieg zaburzenia depresyjnego (3, 4).
Wśród wielu przyczyn tej choroby, takich jak: czynniki genetyczne, płeć, stan cywilny, przyjmowanie wielu leków, przewlekłe zaburzenia snu, brak wsparcia społecznego, wymienia się także negatywne wydarzenia życiowe, wywołujące duży stres, m.in. osamotnienie po stracie partnera życiowego, syndrom &bdquop;opuszczonego gniazda&rdquop;, poczucie nieprzydatności po przejściu na emeryturę czy też cierpienie z powodu przewlekłych chorób, ograniczających często sprawność i aktywność, problemy finansowe, zmiana miejsca zamieszkania lub warunków mieszkaniowych (5). Depresja jest jednym z wielkich problemów geriatrycznych. W sposób znaczący niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie seniorów w środowisku domowym, powodując pogorszenie jakości życia, a w związku z ryzykiem śmierci samobójczej zwiększa śmiertelność w populacji osób starszych (6).
Cel pracy
Określenie związku sprawności funkcjonalnej oraz negatywnych wydarzeń życiowych z ryzykiem depresji wśród osób po 65. roku życia.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 120 osób starszych mieszkających w środowisku domowym w okresie od marca do kwietnia 2015 roku na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy, zgodny z wytycznymi obowiązującymi w Deklaracji Helsińskiej.
Do oceny natężenia symptomów depresji wśród badanych wykorzystano Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (ang. Geriatric Depression Scale – GDS) według Yesavage. Kwestionariusz jest prostym, diagnostycznym narzędziem przesiewowym umożliwiającym dokonywanie oceny natężenia symptomów depresji u osób w starszym wieku. W pracy zastosowano wersję 15 pytań z dwiema możliwościami odpowiedzi do wyboru (tak/nie). Wynik 0-5 pkt oceniany jest jako stan bez objawów depresji, 6-10 pkt oznacza umiarkowane natężenie symptomów depresji, 11-15 pkt – wysokie natężenie symptomów depresji (depresja ciężka). Wynik skali nie jest równoznaczny z rozpoznaniem depresji, jest on raczej wskazówką diagnostyczną i wskazaniem do bardziej szczegółowej diagnozy klinicznej (7).
Do analizy sprawności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego zastosowano skalę Katza (ang. Activities of Daily Living – ADL). Obejmuje ona ocenę sprawności (&bdquop;samodzielny&rdquop;/&bdquop;niesamodzielny&rdquop;) w obszarze 6 czynności: kąpiel, ubieranie się i rozbieranie, jedzenie, korzystanie z toalety, wstawanie i kładzenie do łóżka, kontrolowane wydalanie moczu i stolca. Wynik 0-2 pkt interpretowany jest jako znaczne upośledzenie sprawności w czynnościach dnia codziennego, 3-4 pkt – umiarkowane upośledzenie sprawności, a 5-6 pkt – jako sprawność (8). Do oceny sprawności w zakresie złożonych czynności życiowych zastosowano skalę instrumentalnych czynności życia codziennego Lawtona (ang. Instrumental Activities of Daily Living – IADL), takich jak: korzystanie z telefonu, dotarcie do miejsca poza odległość spaceru, robienie zakupów, przygotowywanie posiłku, wykonywanie prac domowych, majsterkowanie, przygotowywanie i przyjmowanie leków oraz gospodarowanie pieniędzmi. Występowały trzy możliwe odpowiedzi charakteryzujące zdolność do wykonania czynności: &bdquop;bez pomocy&rdquop; – 3 punkty, &bdquop;z pomocą&rdquop; – 2 punkty oraz &bdquop;nie jest w stanie&rdquop; – 1 punkt. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać, to 24 (7, 8). Skala IADL użyta przez autorów została skategoryzowana według Fillenbaum i Smyer (9). Wyniki IADL podzielono na trzy kategorie: &bdquop;poważnie zależny&rdquop;, &bdquop;umiarkowanie zależny&rdquop;, &bdquop;prawie niezależny&rdquop;, odpowiednio w przedziałach 24-18, 17-10, 9-0 punktów.
Analiza statystyczna
Analizę otrzymanych danych przeprowadzono wybranymi metodami statystycznymi przy użyciu programu Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). Wyniki przedstawiono w postaci liczności i odsetków. Weryfikacji różnic między zmiennymi jakościowymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ2. Jako poziom istotności przyjęto wartości p < 0,05. Jeśli otrzymany wniosek przyjęto z prawdopodobieństwem p < 0,05, istotne różnice oznaczono (*). Jeżeli nastąpiło to z prawdopodobieństwem p < 0,01, różnice uznano za bardziej istotne i oznaczono (**). Natomiast jeżeli p < 0,001, różnice były wysoce istotne i oznaczono je przez (***).
Wyniki
W badaniu wzięło udział 120 osób, w tym 49% w okresie wczesnej starości (65.-74. r.ż.) i 51% w okresie późnej starości (75 i więcej lat). Ponad połowa ankietowanych była w stanie wolnym (55%), pozostałe 45% pozostawało w związku. Najwięcej badanych posiadało wykształcenie podstawowe – 54%, następnie średnie – 34% i wyższe 12%. W grupie badanych 48% mieszkało w domu rodzinnym z rodziną, a 52% w domu rodzinnym samotnie. Najwięcej osób (59%) deklarowało swoją sytuację materialną jako przeciętną, 36% uznało ją jako zadowalającą, a 5% określiło swoją sytuację materialną jako złą. Wśród badanych 40% stwierdza, iż cierpi na przewlekłe dolegliwości bólowe, aż 45% ankietowanych ma problemy ze snem, 24% seniorów potwierdza, iż chorowali na depresję bądź chorował ktoś z najbliższej rodziny.
W badanej grupie respondentów według skali GDS u 83% ankietowanych nie stwierdzono występowania symptomów depresji, u 14% badanych występowały objawy umiarkowanej depresji, ryzyko ciężkiej depresji stwierdzono u 3% seniorów (ryc. 1).
Ryc. 1. Ocena natężenia symptomów depresji wśród seniorów w ocenie skalą GDS
Sprawność funkcjonalna jest jednym z głównych wyznaczników jakości życia osób starszych, obniżenie jej może być czynnikiem ryzyka depresji. Niniejsze badania potwierdzają, iż objawy depresji umiarkowanej częściej dotyczyły osób poważnie i umiarkowanie niesprawnych (po 50%) w porównaniu do osób sprawnych (7%) zarówno w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego (ADL), jak i w przypadku instrumentalnych czynności dnia codziennego (IADL) (p < 0,001). Objawy depresji umiarkowanej częściej dotyczyły osób poważnie zależnych (33%) i umiarkowanie niezależnych (27%) niż osób niezależnych (7%). Natężenie symptomów ciężkiej depresji związane było z poważnym uzależnieniem w zakresie IADL (tab. 1).
Tab. 1. Sprawność funkcjonalna (ADL i IADL) a ryzyko depresji (GDS) wśród seniorów
Sprawność funkcjonalnaOcena natężenia symptomów depresji według GDS
N (%)
Analiza statystyczna
brak depresjidepresja umiarkowanadepresja ciężka
ADLZnacznie niesprawny1 (50)1 (50)0 (0)χ2 = 26,765;
p < 0,001 (***)
Umiarkowanie niesprawny8 (44)9 (50)1 (6)
Sprawny91 (91)7 (7)2 (2)
IADLNiesamodzielny4 (45)3 (33)2 (22)χ2 = 26,127;
p < 0,001 (***)
Częściowo samodzielny22 (73)8 (27)0 (0)
Samodzielny74 (92)6 (7)1 (1)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kałucka S: Cechy depresji w wieku podeszłym. Geriatria 2014; 8: 240-247.
2. Rudnicka-Drożak E, Rybojad B: Depresja jeden z wielkich problemów geriatrycznych w praktyce lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Med Ogólna 2010; 2: 131-139.
3. Smith DJ, Griffiths E, Kelly M et al.: Unrecognized bipolar disorder in primary care patients with depression. BJP 2011; 199(1): 49-56.
4. Bidzan L: Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym. Med Wieku Podeszłego 2011; 1(1): 31-41.
5. Babiarczyk B, Schlegel-Zawadzka M, Turbiarz A: Ocena częstości występowania objawów depresji w populacji osób powyżej 65. roku życia. MONZ 2013; 19(4): 453-457.
6. Kaji T, Mishima K, Kitamura S et al.: Relationship between late-life depression and life stressors: Large-scale cross-sectional study of a representative sample of the Japanese general population. Psychiatr Clin Neurosci 2010; 64: 426-434.
7. Yesavage JA, Brink TL, Rose TL et al.: Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatric Res 1983; 17(1): 37-49.
8. Katz S, Down TD, Cash HR, Grotz RC: Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist 1970; 10(1): 20-30.
9. Fillenbaum GG, Smyer MA: The development, validity, and reliability of the OARS multidimensional functional assessment questionnaire. J Gerontol 1981; 36(4): 428-434.
10. Radziwiłłowicz P, Nitka A: Aspekty psychosomatyczne depresji. Psychiatr Prakt Ogólnolek 2002; 2(1): 15-19.
11. Ślusarska B, Nowicki GJ, Bartoszek A et al.: Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne osób starszych w wieku 65-75 lat objętych opieką pielęgniarki środowiskowej. Gerontol Pol 2016; 24: 17-25.
12. Weterle K, Sołtysiak J: Objawy depresji i ich wykrywalność przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej u pacjentów po 65. roku życia. Now Lek 2006; 75(5): 433-437.
13. Zboina B, Bińczak K, Korzonek M, Biskup M: Wpływ sprawności funkcjonalnej na częstość występowania depresji wśród pensjonariuszy placówek pomocy społecznej. Zdrowie i Dobrostan 2014; 1: 127-145.
14. Benedysiuk E, Tartas M: Mechanizmy radzenia sobie ze stresem w depresji. Ann Acad Med Gedan 2006; 36: 9-19.
15. Dobrzyńska E, Rymaszewska J, Kiejna A: Depresje u osób w wieku podeszłym. Psychoger Pol 2007; 4(1): 51-60.
16. Masterson MP, Hurley KE, Zaider T et al.: Psychosocial Health Outcomes for Family Caregivers Following the First Year of Bereavement. Death Stud 2015; 39(10): 573-578.
17. Holmes TH, Rahe RH: The social readjustment rating scale. J Psychosom Res 1967; 11: 213-218.
18. Twardowska E: Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w Polsce. [W:] Sobczak-Michałowska M, Marchlewska-Patyk K (red.): Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne. Bydgoszcz 2012: 57-62.
19. Traczyk J, Kędzia P, Skrzek A: Jakość życia, sprawność funkcjonalna oraz występowanie ryzyka depresji u kobiet po 60. r.ż. mieszkających w domach opieki społecznej i samodzielnie. Gerontol Pol 2016; 24: 32-39.
20. Zwyrtek E, Rymaszewska J: Zaburzenia depresyjne a zaburzenia lękowe u osób w podeszłym wieku, różnicowanie, diagnostyka i leczenie. Geriatria 2015; 9: 39-49.
otrzymano: 2018-01-10
zaakceptowano do druku: 2018-01-31

Adres do korespondencji:
Agnieszka Bartoszek
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Staszica 4-6, 20-081 Lublin
tel.: +48 660-111-697
agabartoszek@wp.pl

Medycyna Rodzinna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna