Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2018, s. 16-21 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.1.16
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska1, Renata Piotrkowska2, Katarzyna Kwiecień-Jaguś1, Piotr Jarzynkowski2, Sandra Popiołek3
Badanie fizykalne stosowane przez pielęgniarki na wybranych oddziałach szpitalnych
Physical examination used by nurses in selected hospital departments
1Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
3Centrum Medyczne Synexus Gdańsk
Summary
Introduction. The history of the use of physical examination by nurses in the United States of America dates back to the 1960s. Transformation of nurses’ education and midwives in Poland also enabled the introduction of classes preparing students and nurses for physical examination.
Aim. The aim of the study was to assess the scope of physical examination used by nurses in selected surgical and non-surgical departments.
Material and methods. The study involved 89 nurses employed in one of the hospitals in the Pomeranian Voivodeship. The study was conducted in 2017. The work involved the method of a diagnostic survey and the research tool was a questionnaire of own authorship. The results of the study were subjected to statistical analysis using the Microsoft Excel 2013 spreadsheet and the IBM SPSS Statistics 23 statistical package.
Results. There are statistically significant differences in the physical examination of the general subjects (assessment of the structure and body proportions, nutritional status), as well as the measurement of breathing, heart rate, blood pressure, body temperature during hospitalization and within the head and neck and chest.
Conclusions. Nurses working in surgical wards are more likely to perform general physical examination and measurement of breathing, pulse, blood pressure and body temperature during hospitalization compared to nurses from non-surgical wards. However, when admitted to the hospital, they more often assess the arterial system. Level of education and work experience in the profession are factors affecting the frequency of physical examination.Wstęp
Historia wykorzystania badania fizykalnego przez pielęgniarki w Stanach Zjednoczonych sięga lat 60. XX wieku. Współcześnie w USA funkcjonuje pielęgniarka zaawansowanej praktyki (ang. advanced practice nurse – APN), która posiada tytuł magistra lub stopień doktora w zakresie pielęgniarstwa. Pełni najczęściej funkcję tzw. praktyka pielęgniarstwa (ang. nurse practitioners – NP). W jej gestii są dokonywanie badania fizykalnego pacjenta i interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Może diagnozować i leczyć chorych w zakresie podstawowym, ordynując większość leków. Pełni funkcję doradczą w zakresie wyboru rodzaju opieki medycznej najlepszej dla pacjenta (1-3). Przeobrażenia kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce oraz zmiany w standardach kształcenia na tych kierunkach studiów także umożliwiły wprowadzenie zajęć przygotowujących studentów do badania fizykalnego (4). Na podstawie Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Zawodach Pielęgniarki i Położnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania badania fizykalnego, pod warunkiem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (5, 6). W związku z powyższym przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego wchodzi w zakres kompetencji pielęgniarki posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Natomiast z dniem 24 sierpnia 2015 roku wiedzę z tego zakresu uzyskuje się, kończąc nowy kurs specjalistyczny &bdquop;Wywiad i badanie fizykalne&rdquop; (7). Ustawa rozszerzająca dotychczasowe uprawnienia pielęgniarek i położnych m.in. w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, w tym wystawiania na nie recept, wskazuje na konieczność wykonania przez pielęgniarkę osobistego badania fizykalnego pacjenta (8, 9).
Cel pracy
Celem badań była ocena zakresu badania fizykalnego stosowanego przez pielęgniarki w wybranych oddziałach zabiegowych i niezabiegowych.
Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 89 pielęgniarek jednego ze szpitali w województwie pomorskim pracujących na oddziałach zabiegowych (Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej – 21,3%, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej – 15,7%, Intensywny Nadzór Pooperacyjny – 11,2%, Oddział Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki – 11,2%) i niezabiegowych (Oddział Neurologii – 12,4%, Oddział Hematologii – 6,7%, Oddział Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych – 10,1%, Centrum Kardiologii – 11,4%).
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Część pierwszą kwestionariusza stanowiła metryczka z danymi dotyczącymi sytuacji socjodemograficznej badanych pielęgniarek oraz sytuacji zawodowej i doskonalenia zawodowego. Część druga kwestionariusza zawierała 15 pytań zamkniętych obejmujących ogólną problematykę badań fizykalnych. Część trzecia zawierała 11 pytań szczegółowych w zakresie wykonywania przez pielęgniarki badania fizykalnego: podmiotowego, przedmiotowego i narządowego. Badania przeprowadzono po wcześniejszym otrzymaniu zgody dyrekcji szpitala.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 oraz pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics 23. W przypadku oceny istotności różnic grup zmiennych nieciągłych (nominalnych, porządkowych, dychotomicznych) posłużono się testami nieparametrycznymi U Manna-Whitneya i niezależności chi-kwadrat dla dwóch grup czynnika grupującego, zaś dla weryfikacji różnic między więcej niż dwiema grupami – testem H Kruskala-Wallisa. Ponadto przy kilku zbiorach odpowiedzi zastosowano analizy korelacji rho-Spearmana oraz V-Cramera. We wszystkich obliczeniach za poziom istotności przyjęto p < 0,05.
Wyniki
Liczebność ankietowanych pielęgniarek na oddziałach zabiegowych wyniosła 53, z czego największy odsetek kwestionariuszy zwrócono z Oddziału Chirurgii Ogólnej (21,3%), zaś w niezabiegowych 36 osób, z najliczniejszą grupą z Oddziału Neurologii (12,4%). Najliczniejsze okazały się grupy wiekowe pielęgniarek do 25 lat (19,0%) oraz do 30 lat (28,0%). W wyniku przeprowadzonej analizy (wartości testu chi-kwadrat (df = 4; N = 89) = 18,44; p = 0,001; współczynnik korelacji V-Cramera 0,45, a korelacja okazała się istotna statystycznie na poziomie 0,01) można stwierdzić, że pracę na oddziałach zabiegowych podejmują głównie pielęgniarki tuż po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo. Na oddziałach niezabiegowych zatrudnienie znajdują głównie pielęgniarki z dłuższym doświadczeniem zawodowym. Zależność wieku i profilu oddziału jest umiarkowana i ujemna.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Minnesota Department of Health, Center for Public Health Nursing 2003: 3.
2. Minnesota Department of Health, Public Health Nursing Section 2001. Public health nursing interventions: Applications for public health nursing. Retrieved 2006.
3. Jarzynkowski P, Piotrkowska R, Książek J: Nursing Education Systems in Selected European Countries and the United States. Probl Pielęg 2015; 23(1): 117-122.
4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.
5. Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o Zawodach Pielęgniarki i Położnej.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.11.2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
7. Ramowy program kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne – program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych. CKPPiP, Warszawa 2015.
8. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.
9. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 22 lipca 2014 roku.
10. Lesa R, Dixon A: Physical assessment: implications for nurse educators and nursing practice. Int Nurs Rev 2007; 54(2): 166-172.
11. Zahradniczek K: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.
12. Felsmann M, Głowacka M, Haor B et al.: Badanie fizykalne jako integralny element pracy pielęgniarki. [W:] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa &bdquop;Europejski wymiar nauk o zdrowiu&rdquop;. Bydgoszcz 20-21.IV.2006: 8-9.
13. Gorzkowicz B, Strecker D: Rola badania fizykalnego w pracy pielęgniarki. Pielęg XXI wieku 2007; 8(12): 169-171.
14. Mościcka P, Szewczyk MT, Cierzniakowska K et al.: Badanie fizykalne układu naczyniowego. Część druga. Pielęg Chir Angiol 2013; 3: 79-83.
otrzymano: 2018-01-10
zaakceptowano do druku: 2018-01-31

Adres do korespondencji:
Piotr Jarzynkowski
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7 bud. 15, 80-211 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-12-47
p.jarzynkowski@gumed.edu.pl

Medycyna Rodzinna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna