Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 769-774
*Agnieszka Baranowska-Bik1, Agata Popielarz-Grygalewicz2, Marek Dąbrowski2, 3, Wojciech Zgliczyński1
Ocena echokardiograficzna parametrów lewej komory u pacjentów z zespołem Cushinga
Echocardiographic evaluation of left ventricular parameters in patients with Cushing’s syndrome
1Department of Endocrinology, Medical Center of Postgraduate Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
2Department of Cardiology, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Marek Dąbrowski, MD, PhD
3Department of Cardiology, Faculty of Physiotherapy, Warsaw Medical University
Head of Department: prof. Marek Dąbrowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zespół Cushinga charakteryzuje się szerokim spektrum zaburzeń metabolicznych i powikłań ogólnoustrojowych. Pacjenci z zespołem Cushinga, niezależnie od przyczyn hiperkortyzolemii, mają zwiększone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz wyższą śmiertelność. Wykazano związek pomiędzy hiperkortyzolemią a różnorodnymi zmianami funkcjonalnymi i strukturalnymi mięśnia serca stwierdzanymi w badaniu echokardiograficznym.
Cel pracy. Celem pracy była ocena retrospektywna stanu metabolicznego i zmian echokardiograficznych lewej komory serca u pacjentów z zespołem Cushinga.
Materiał i metody. Badaniu poddano 10 chorych z zespołem Cushinga (8 kobiet i 2 mężczyzn) w wieku 22-70 lat (śr. 45,8 lat ± 14,2). W 8 przypadkach hiperkortyzolemia była spowodowana ACTH-zależnym zespołem Cushinga (w tym 6 osób miało gruczolaka przysadki, a 2 ektopowe wydzielania ACTH), a u pozostałych 2 pacjentów – ACTH-niezależnym zespołem Cushinga (gruczolaki nadnercza). Wszyscy badani byli w aktywnej fazie choroby. Oceniano częstość występowania nadwagi/otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz dyslipidemii. Przeprowadzono analizę parametrów lewej komory uzyskanych w badaniu echokardiograficznym.
Wyniki. W badanej grupie stwierdzono wysoką częstość występowania nadwagi/otyłości, cukrzycy, dyslipidemii oraz nadciśnienia tętniczego.
Frakcja wyrzutowa i wymiary lewej komory były w granicach normy w całej grupie. U prawie wszystkich chorych stwierdzono nieprawidłowości parametrów lewej komory, m.in. zwiększony wymiar przegrody, wzrost grubości tylnej ściany oraz nieprawidłową masę z podwyższonym wskaźnikiem masy lewej komory.
Wnioski. Zaburzenia czynności i zmiany strukturalne lewej komory są często obserwowane w zespole Cushinga, zatem badanie echokardiograficzne powinno być wykonywane u wszystkich pacjentów z hiperkortyzolemią.
Summary
Introduction. Cushing’s syndrome is characterized by the wide spectrum of metabolic abnormalities and systemic complications. Patients with Cushing’s syndrome, regardless of the cause of hipercortisolism, have enhanced cardiovascular risk and increased mortality rate. An association between hipercortisolism and a variety of cardiac functional and structural changes seen in echocardiography was previously reported.
Aim. To retrospectively assess the metabolic status and echocardiographic alterations of left ventricle (LV) in patients with Cushing’s syndrome.
Material and methods. The studied group consisted of 10 subjects (8 females and 2 males) with Cushing’s syndrome, aged 22-70 yrs (mean 45.8 yrs. ± 14.2). In 8 cases hipercortisolism resulted from ACTH-dependent Cushing’s syndrome (6 cases of pituitary adenoma and 2 cases of ACTH ectopic secretion) and other 2 were caused by ACTH-independent Cushing’s syndrome due to adrenal lesion. All of the subjects were in the active phase of disease. The prevalence of overweight/obesity, hypertension, diabetes and dyslipidemia was assessed. Analysis of left ventricular parameters obtained in echocardiography was performed.
Results. Our studied group was found to have high prevalence of overweight/obesity, diabetes, dyslipidemia and hypertension.
Ejection fraction and left ventricular dimensions were within normal range in entire group under the study. Almost all study participants presented abnormalities in left ventricular parameters including enhanced septum diameter, increased posterior wall thickness and relative wall thickness as well as LV mass and LV mass index out of normal range.
Conclusions. As the left ventricular dysfunction and structural changes are commonly found in Cushing’s syndrome, echocardiographic evaluation should be performed in all patients with cortisol overproduction.
Introduction
Cushing’s syndrome is characterized by the wide spectrum of metabolic abnormalities and systemic complications. Enhanced secretion of cortisol is associated with higher prevalence of dyslipidemia, hypertension, obesity and diabetes. The existence of those abnormalities is responsible for impaired metabolism, namely metabolic syndrome. It is widely known that metabolic disturbances are risk factors of cardiovascular events. It should be highlighted that patients with Cushing’s syndrome, regardless of the cause of hipercortisolism, have enhanced cardiovascular risk as a result of unfavorable effect of increased levels of circulating cortisol especially exerted on the heart and vasculature. In addition, cortisol induces chronic prothrombotic state. These features contribute to increase in mortality rate, estimated as even fourfold, observed among the patients with Cushing’s syndrome. Untreated or improperly treated Cushing’s syndrome is correlated with premature death. The main causes of death in this group of patients are as follows: cardiovascular disease including coronary heart disease, cardiac failure and thromboembolic complications (1-3). Several previous studies have presented echocardiographic evaluation of cardiac structure and function in patients with Cushing’s syndrome. An association between hipercortisolism and a variety of cardiac abnormalities including left ventricle hypertrophy, increased relative wall thickness and diastolic dysfunction have been found (4, 5).
Aim
Therefore, we aimed to retrospectively assess the metabolic status and echocardiographic alterations of left ventricle (LV) in patients with Cushing’s syndrome of various origin.
Material and methods
Study design
The study pattern was set as retrospective analysis.
Study population
Ten subjects with diagnosed endogenous hipercortisolism were randomly selected amongst patients with Cushing’s syndrome that were referred to the Department of Endocrinology of Bielański Hospital, Warsaw, Poland in a period of 12 months (years: 2012/2013).
The studied group consisted of 10 patients (8 females and 2 males) aged 22-70 years old. The mean age was 45.8 yrs ± 14.2. The diagnose of Cushing’s syndrome was made in accordance with standard criteria. There were 8 subjects with ACTH-dependent Cushing’s syndrome (6 cases of pituitary adenoma and 2 individuals with ACTH ectopic secretion) while 2 other cases were ACTH-independent Cushing’s syndrome in a course of adrenal lesion. All of the subjects were in the active phase of disease during hospitalization and all of them had a history of hipercortisolism treatment failure due to unsuccessful surgery or ineffective pharmacological treatment (with ketoconazole as a blocker of adrenal steroidogenesis).
The detailed study population characteristic is presented in table 1.
Table 1. Study population characteristic.
No.InitialsSexAge (yrs)Kind of Cushing’s syndromeEstimated duration of hipercortisolism (yrs)Current therapy with ketoconazole
1W PFemale36ACTH-dependent, pituitary microadenoma> 10No
2H KFemale44ACTH-dependent, pituitary microadenoma> 10Yes
3T CFemale47ACTH-dependent, pituitary microadenoma> 10Yes
4A OFemale41ACTH-dependent, pituitary macroadenoma> 10No
5D MFemale44ACTH-dependent, pituitary microadenoma< 5No
6W JFemale70Ectopic ACTH secretion-unknown origin< 5Yes
7G JMale22ACTH-dependent, pituitary microadenoma< 5Yes
8B SFemale40Adrenal tumor< 5Yes
9M WFemale46Adrenal tumor5-10Yes
10J GMale68Ectopic ACTH secretion-unknown origin< 5Yes
Based on the medical history and laboratory results the metabolic status and the prevalence of overweight/obesity, hypertension, diabetes and dyslipidemia were assessed. The results are presented in table 2 and table 3, respectively. The diagnoses of hypertension, diabetes and dyslipidemia were based on current criteria. All individuals signed informed consent for hospitalization and medical procedures.
Table 2. Anthropometric and biochemical parameters, with list of concomitant medications.
No.InitialsWeight
(kg)
Height
(cm)
BMI
(kg/m2)
HDL
(mg/dl)
LDL
(mg/dl)
Triglycerides
(mg/dl)
Total cholesterol
(mg/dl)
Glucose
(mg/dl)
Dyslipidemia treatmentAnti-diabetic treatmentTreatment of hypertension
1W P9415638.648202320315109.00NoMetforminN/a
2H K10315642.34119031629487.15NoN/aARB
3T C621642380204273339145.59NoInsulinBeta-blocker, ACEi. diuretic
4A O6817023.54614333825784.58YesMetforminBeta-blocker
5D M7315829.240128142197105.4NoSulfonyl ureaBeta-blocker
6W J6615627.1581157718995.81YesDietBeta-blocker, alpha blocker. Diuretic, ACEi
7G J11518533.64613129723799.16NoN/aACEi
8B S1261624830125505257153.09NoInsulin, MetforminBeta-blocker, alpha blocker, Diuretic, ACEi
9M W7816429529414117499.79NoMetforminBeta-blocker, calcium channel-blocker, diuretic
10J G7216825.546150120221109.00NoInsulinDiuretic
Mean  85.7163.931.9848.7148.2252.9248108.86
± SD 22.49.08.513.338.1131.355.222.91
N/a – not applicable; ARB – angiotensin receptor blocker; ACEi – angiotensin converting enzyme inhibitor
Table 3. The prevalence of overweight/obesity, hypertension, diabetes and dyslipidemia.
Overweight ObesityHypertension Diabetes Dyslipidemia
4/10 (40%)4/10 (40%)9/10 (90%)8/10 (80%)8/10 (80%)
Anthropometric measurement
The anthropometric measurements, including weight and height, were performed on the first day of hospitalization. The body mass index (BMI) was calculated according to the formula: body mass [kg]/weight [m] x weight [m]. In accordance with BMI results study participants were stratified as normal weight [BMI < 25 kg/m2], overweight [BMI between 25 and 29.9 kg/m2] or obese [BMI > 30 kg/m2] individuals.
Analytical methods
The blood samples were collected after at least 6 hours of fasting. Glucose and lipid parameters were measured in sera with use of routine laboratory tests.
Echocardiography

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Baranowska-Bik
Department of Endocrinology
Medical Center of Postgraduate Education
Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 834-31-31
e-mail: klinendo@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: