Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 779-783
*Magdalena Kochman, Dorota Gapys, Renata Kapuścińska, Wojciech Jeske, Wojciech Zgliczyński
Obraz ultrasonograficzny tarczycy, stężenie tyreotropiny i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie – wyniki wstępne
Ultrasound thyroid imaging, thyroid stimulating hormone and anti-thyroid peroxidase antibodies concentrations in adolescents with a family history of thyroid diseases – preliminary results
Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński
Streszczenie
Wstęp. Dane dotyczące oceny gruczołu tarczowego u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie są ograniczone.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężeń tyreotropiny (TSH) i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) oraz morfologii tarczycy w badaniu ultrasonograficznym u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 204 osób (129 dziewcząt i 75 chłopców) w wieku 17-18 lat, które zadeklarowały obecność chorób tarczycy w rodzinie i nie leczą się z powodu chorób tarczycy.
Wyniki. Średnia objętości tarczycy wynosiła 9,85 ml (4,54-24,69; SD ± 3,31) u dziewcząt i 13,31 ml (5,46-60,95; SD ± 6,89) u chłopców. Nieprawidłowości w obrazie ultrasonograficznym tarczycy występowały u 30% badanych. Najczęstszym odchyleniem było uogólnione obniżenie echogeniczności tarczycy (16,7% badanych). Obecność torbieli stwierdzono u 7,4%, zaś guzków tarczycy – u 8,8% badanych. U jednej osoby stężenie TSH było obniżone, zaś u 4 – podwyższone. Podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO stwierdzono u 6, 4 osób. Podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO, obniżenie echogeniczności tarczycy oraz zmiany ogniskowe występowały znamiennie częściej u dziewcząt niż u chłopców. Nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny był czulszym wskaźnikiem niedoczynności tarczycy niż podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność wykonywania ultrasonografii tarczycy jako badania przesiewowego pierwszego rzutu u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie.
Summary
Introduction. Data regarding the thyroid gland evaluation in adolescents with thyroid disease in the family are limited.
Aim. The aim of the study was to asses thyrotropin (TSH) and anti-thyroid peroxidase antibodies (anti-TPO) concentrations as well as thyroid morphology on ultrasound in adolescents with a family history of thyroid diseases.
Material and methods. The study included 204 patients (129 girls and 75 boys) aged 17-18 years, who declared the presence of thyroid disease in the family and no personal history of thyroid disfunction.
Results. The mean thyroid volume was 9.85 ml (4.54-24.69; SD ± 3.31) for female and 13.31 ml (5.46-60.95; SD ± 6.89) for male. Abnormal ultrasound thyroid image was found in 30% of adolescents. The most common pathology was generalized thyroid hypoechogenicity (16.7% of examined students). Cysts were found in 7.4%, and thyroid nodules – in 8.8% of patients. One person had TSH low concentration and 4 person – above normal range. Elevated anti-TPO concentration was found in 6,4% of examined persons. Increased levels of anti-TPO, thyroid hypoechogenicity and focal lesions were significantly more common in girls than in boys. Abnormal ultrasound image was more sensitive indicator of hypothyroidism than elevated levels of anti-TPO antibodies.
Conclusions. The results indicate that thyroid ultrasound should be the first-line screening test in adolescents with thyroid disease in the family.
WSTĘP
W 1997 roku wprowadzono w Polsce obowiązkową suplementację jodową. Podobnie jak w innych populacjach, zwiększenie podaży jodu zmniejszyło częstość występowania wola i zmian guzkowych w tarczycy, przyczyniło się natomiast do wzrostu częstości występowania autoimmunizacyjnych chorób tarczycy (1-4). Następstwem uzupełniania niedoboru jodu był również wzrost częstości występowania subklinicznej i jawnej niedoczynności tarczycy (1, 2).
Najczęstsze patologie dotyczące gruczołu tarczowego – choroba guzkowa i przewlekłe autoimmunizacyjne zapalenie, stosunkowo rzadko występują u dzieci, natomiast są częste u osób dorosłych (5-9). Okres dojrzewania to czas, gdy zdecydowanie wzrasta częstość występowania chorób tarczycy, a wśród chorych zaznacza się istotna przewaga płci żeńskiej (2, 8).
Wiadomo, że zarówno wole guzowate, jak i autoimmunizacyjne choroby tarczycy mają podłoże genetyczne (8). Dane co do częstości występowania chorób tarczycy u dzieci i młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie oraz wpływu na nie suplementacji jodowej są ograniczone.
CEL PRACY
Celem pracy była ocena stężeń tyreotropiny i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej oraz morfologii tarczycy w badaniu ultrasonograficznym u młodzieży z chorobami tarczycy w rodzinie.
MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną wyłoniono na podstawie ankiety, w której udział wzięło 480 uczniów dwóch warszawskich szkół licealnych w wieku 17-18 lat. Obecność chorób tarczycy w rodzinie zadeklarowało 206 osób (130 dziewcząt i 76 chłopców). Wśród pozostałych, 266 ankietowanych negowało występowanie chorób tarczycy wśród krewnych, zaś 8 nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
W grupie deklarującej występowanie chorób tarczycy w rodzinie 23 osoby nie określiły stopnia pokrewieństwa chorych krewnych ani ich liczby. Wśród pozostałych, u 84 ankietowanych choroby te dotyczyły krewnych pierwszego stopnia, zaś u 99 – drugiego stopnia i dalszych. Chorobę tarczycy u jednej osoby w rodzinie deklarowało 133 uczniów, zaś u co najmniej 2 krewnych – 50 uczniów.
Wśród ankietowanych 2 osoby z dodatnimi wywiadami rodzinnymi chorób tarczycy były leczone z powodu chorób tarczycy (1 chłopiec – wole językowe rozpoznane w wieku niemowlęcym i 1 dziewczyna – autoimmunizacyjna choroba tarczycy w okresie niedoczynności tarczycy wyrównanej substytucyjnym leczeniem L-tyroksyną) i zostały wyłączone z grupy badanej.
U każdego z badanych (129 dziewcząt i 75 chłopców) oceniano wzrost i masę ciała oraz wyliczano wartość wskaźnika BMI. U wszystkich wykonano ultrasonograficzne badanie tarczycy z użyciem aparatu Alpinion E-Cube 7 wyposażonego w szerokopasmową głowicę liniową o częstotliwości 3-12 MHz, długości 4 cm. Badania wykonywano u osób w pozycji leżącej na plecach z głową odchyloną ku tyłowi. Gruczoł tarczowy oceniono w projekcji B i Power Doppler (PD). Pomiaru szerokości i grubości płatów dokonywano w przekrojach poprzecznych, zaś długości – w przekrojach podłużnych. Objętość tarczycy wyliczano jako sumę objętości obu płatów, określonych w oparciu o pomiary ich szerokości, grubości i długości za pomocą algorytmu zainstalowanego w oprogramowaniu aparatu. Wymiary zmian ogniskowych oceniano w sposób analogiczny do badania płatów. W analizie uwzględniano największy z trzech wymiarów zmiany ogniskowej. Echogeniczność tarczycy oceniano w odniesieniu do echogeniczności okolicznych mięśni oraz ślinianek podżuchwowych. Za obniżoną uznawano echogeniczność niższą od echogeniczności ślinianek oraz zbliżoną lub niższą od echogeniczności mięśni.
Krew do oznaczenia tyreotropiny (TSH) i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) pobrano u 155 osób (103 dziewcząt i 52 chłopców). Oznaczenia wykonywano metodą immunochemiluminescencji z użyciem mikrocząsteczek analizatorem Architect i2000SR firmy Abbot Laboratories.
Wyniki poddano analizie statystycznej, stosując dla zmiennych o rozkładzie normalnym test korelacji liniowej i test parametryczny t-Studenta, zaś dla pozostałych zmiennych test U Manna-Whitneya dla funkcji nieparametrycznych. Za istotną statystycznie uznano wartość p < 0,05. Dane podano jako średnia lub mediana, wartości minimalne i maksymalne oraz odchylenie standardowe (SD). Analizę przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 5.1 PL.
WYNIKI
W badanej grupie średnia objętości tarczycy wynosiła 11,13 ml (SD ± 5,20) i była istotnie niższa u dziewcząt – 9,85 ml (4,54-24,69; SD ± 3,31), niż u chłopców – 13,31 ml (5,46-60,95; SD ± 6,89) (p < 0,001). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy BMI a objętością tarczycy.
Uogólnione obniżenie echogeniczności miąższu tarczycy obserwowano u 34 osób (16,7% badanych, 28 dziewcząt i 6 chłopców). U 4 spośród nich stwierdzono obecność okołotarczycowych węzłów chłonnych o morfologii odczynowej (hipoechogeniczne, z zachowanymi hiperechogenicznymi wnękami). Ponadto u 8 osób (6 dziewcząt i 2 chłopców) występowały drobne obszary hipoechogeniczne w miąższu o prawidłowej echogeniczności (ryc. 1).
Ryc. 1. Rozkład zmian patologicznych stwierdzanych w badaniu ultrasonograficznym tarczycy w projekcji B.
W badaniu Power Doppler nieprawidłowy przepływ przez miąższ tarczycy stwierdzono u 18 osób (8,8% badanych, 14 dziewcząt i 4 chłopców), w tym obniżony u 13 (12 dziewcząt, 1 chłopiec), zaś wzmożony u 5 (2 dziewczęta, 3 chłopców) badanych. Jedynie u 2 osób z obniżonym i u 1 ze wzmożonym przepływem nie współistniało obniżenie echogeniczności tarczycy.
U 15 badanych (7,4%, 10 dziewcząt i 5 chłopców) stwierdzono obecność torbieli tarczycy – pojedynczych (u 6 osób), dwóch (u 2 osób) lub mnogich (u 7 osób). U 18 uczniów (8,8%, 12 dziewcząt i 6 chłopców) usg wskazywało na obecność innych zmian ogniskowych tarczycy, w tym u 12 były to zmiany pojedyncze, u 3 – po dwa ogniska, zaś u 3 – liczne. U 8 osób stwierdzono zmiany lite, hipoechogeniczne, w tym u 1 osoby dwie, a u 1 mnogie. W pozostałych przypadkach ogniska miały charakter izoechogeniczny, lity (3), lito-torbielowaty (4, w tym 1 liczne) i torbielowato-lity (4, w tym 1 liczne). U jednej osoby stwierdzono obecność wyczuwalnego palpacyjnie guza o średnicy 60,7 mm. Pozostałe zmiany ogniskowe nie były wyczuwalne w badaniu przedmiotowym, u 3 badanych miały 10-15,2 mm, zaś w pozostałych przypadkach < 10 mm. U żadnego z tych badanych nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych szyi. Częstość występowania zmian ogniskowych w tarczycy była istotnie większa u dziewcząt niż u chłopców (p < 0,001). Współistnienie obniżonej echogeniczności miąższu stwierdzono u 3 badanych z torbielami tarczycy i u 3 z innymi zmianami ogniskowymi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Magdalena Kochman
Klinika Endokrynologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 834-31-31
e-mail: mkochman@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: