Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 802-805
*Małgorzata Gietka-Czernel
Nowe metody obrazowania w chorobach tarczycy
New methods of imaging thyroid gland
Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński
Streszczenie
Obok tradycyjnych metod wizualizacji tarczycy, takich jak scyntygrafia z wykorzystaniem nadtechnecjanu 99Tc lub radiojodu 123I, 131I oraz ultrasonografia (US), coraz większe zainteresowanie wzbudza elastografia (ES). ES jest nową techniką US oceniającą twardość tkanek. W praktyce klinicznej wykorzystuje się najczęściej dwa rodzaje ES: elastografię uciskową i elastografię fali poprzecznej. ES uciskowa ocenia stopień odkształcenia tkanki pod wpływem ucisku, a stopień odkształcenia kodowany jest kolorem: od czerwonego do niebieskiego. Rak, będący zwykle guzem twardym, ulega niewielkiemu odkształceniu. ES fali poprzecznej rejestruje prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w tkankach: jest ona większa w guzkach złośliwych, mniejsza w zmianach łagodnych, a wyniki podawane są ilościowo w m/s lub kPa. Publikowane rezultaty badań są obiecujące: ES różnicuje łagodne i złośliwe guzki tarczycy z czułością 82-97%, swoistością 96-100%, PPV 87-94%, NPV 85-98%. W przypadku guzków cytologicznie podejrzanych obserwacje są sprzeczne: PPV od 34 do 81%, NPV od 50 do 98,8%. ES przewyższa zatem konwencjonalną US, ale do jej ograniczeń należą duże rozmiary guza, obecność makrozwapnień lub rozległych przestrzeni płynowych oraz przypadki raka pęcherzykowego. Kolejną, nową techniką obrazowania tarczycy, jest pozytonowa tomografia emisyjna z użyciem 18fluoro-deoksy-glukozy, która ma udowodnioną wartość w diagnozowaniu niejodochwytnych przerzutów raka zróżnicowanego tarczycy i jest również wykorzystywana w diagnostyce guzków cytologicznie podejrzanych.
Summary
Traditional methods of imaging thyroid gland are radionuclide scan with the use of either 99Tc pertechnetate, 123I or 131I and ultrasonography (US). Nowadays a new technique, elastography (ES) arouses a great interest. Basing on the fact that malignant tissue is usually hard on palpation ES was introduced to estimate tissue stiffness. Two main forms of ES are known in clinical practice: strain ES which evaluates the tissue stiffness by the external compression with probe or by endogenous compression exerted by carotid artery pulsation. The degree of tissue deformation under compression is color-coded: from red to blue. The strain ratio between a lesion and adjacent healthy thyroid tissue is also used. The second ES form is shear wave elastography (SWE) which measures the speed of the transverse wave in tissues: the speed of shear wave is higher in malignant nodules than in benign lesions. The results of SWE are expressed in m/s or kPa. The reported results are promising: ES can predict thyroid malignancy with 82-97% sensitivity, 96-100% specificity, 87-94% PPV and 85-98% NPV. The results of evaluating indeterminate nodules are conflicting: PPV of 34-81%, NPV of 50-89.9%. Although the accuracy of ES in differentiating thyroid nodules is better than conventional US, it has limitations: peripheral or intralesional calcifications, large cystic areas within the nodule and follicular cancers. Another method – 18fluoro-D-glucose positron emission tomography scanning has proven role in the localization of differentiated thyroid cancer metastases in Tg-positive, RAI scan – negative patients and also can be used to differentiate the nodules with indeterminate cytology.
Wstęp
Tradycyjne metody wizualizacji tarczycy to scyntygrafia z wykorzystaniem nadtechnecjanu 99Tc lub radiojodu 123I, 131I oraz ultrasonografia (US). Badania radioizotopowe są wykorzystywane w następujących sytuacjach klinicznych:
– ocena stanu czynnościowego tarczycy: wykrywanie ognisk autonomii w przypadkach wola guzowatego i obniżonego stężenia TSH, różnicowanie tyreotosykozy w przebiegu destrukcyjnego zapalenia tarczycy (brak gromadzenia 99Tc, T24 131I, 123I < 5%) z nadczynnością tarczycy wywołaną chorobą Gravesa i Basedowa (T24 131I, 123 I > 30%, zwykle > 70%),
– diagnostyka ektopii tarczycy: wole językowe, wole śródpiersiowe,
– ocena stopnia zaawansowania raka zróżnicowanego tarczycy.
US jest rekomendowana w każdej patologii gruczołu tarczowego. Jej znacząca rola dotyczy wykrywania zmian ogniskowych i typowania ich do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). Cechy US przemawiające za złośliwością zmiany ogniskowej to: obniżona echogeniczność i lity charakter ogniska, nieregularne granice lub wzrost naciekający, wymiar przednio-tylny > poprzecznego, obecność mikrozwapnień, zwiększone unaczynienie centralne w badaniu Dopplera, obecność patologicznych węzłów chłonnych szyi. Niestety, US cechując się dużą czułością w wykrywaniu zmian ogniskowych tarczycy (19-67% dorosłej populacji), ma ograniczoną zdolność różnicowania zmian łagodnych i złośliwych: jej czułość wynosi 17-87%, specyficzność 40-95%, dodatnia wartość predykcyjna 11-70%, ujemna wartość predykcyjna 40-98% (1, 2). BAC jest złotym standardem w diagnostyce guzków tarczycy, ale w 20% przypadków ocenia ich charakter jako podejrzany (nieokreślony). Guzki cytologicznie podejrzane wymagają leczenia operacyjnego, ale wśród nich tylko 20% jest ostatecznie zweryfikowanych jako złośliwe, natomiast 80% ma charakter łagodny. Podejmowany najczęściej zakres operacji to hemityreoidektomia, która w przypadku raka jest niewystarczająca i pacjenci wymagają radykalizacji wtórnej. Stąd istnieje paląca potrzeba poszukiwania nowych metod, lepiej różnicujących guzki tarczycy.
Elastografia
Wśród badań obrazowych nadzieje budzi elastografia (ES), nowa technika US oceniająca twardość tkanek, co nawiązuje do faktu, że rak jest zazwyczaj zmianą twardą. W praktyce klinicznej wykorzystuje się najczęściej dwa rodzaje ES: elastografię uciskową czasu rzeczywistego (ang. real-time elastography – RTE) i elastografię fali poprzecznej (ang. shear wave elastography – SWE). RTE ocenia stopień odkształcenia badanej tkanki pod wpływem ucisku:
– zewnętrznego, wywołanego przez operatora za pomocą głowicy aparatu US, lub poprzez emisję z głowicy aparatu US gwałtownych pulsów ultradźwięków, tzw. metoda AFRI (ang. Acustic Force Radiation Impulse),
– wewnętrznego, wywołanego pulsacją tętnicy szyjnej.
Stopień odkształcenia tkanek kodowany jest kolorem: od czerwonego do niebieskiego. Następnie ustala się arbitralnie stopnie twardości guzków od 1 do 4-5, np.: stopień 1 oznacza, że cały guzek jest miękki, stopień 2 – przeważająca część guzka jest miękka, stopień 3 – niewielka część guzka jest miękka, stopień 4 – guzek w całości jest twardy, stopień 5 – guzek i jego otoczenie są twarde (ryc. 1) (3-5). Czwarty i piąty stopień twardości są charakterystyczne dla raka. Innym, półilościowym sposobem oceny twardości guzka jest badanie współczynnika odkształcenia, mierzącego stosunek odkształcenia badanej tkanki w stosunku do jej zdrowego otoczenia.
Ryc. 1. Pięć stopni twardości guzków tarczycy w badaniu elastograficznym: ES-1 – guzek miękki, ES-2 – guzek dość miękki, ES-3 – guzek dość twardy, ES-4 – guzek twardy, ES-5 – guzek i jego otoczenie są twarde.
SWE rejestruje prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w tkankach: jest ona większa w guzach złośliwych, mniejsza w zmianach łagodnych, a wyniki podawane są ilościowo w m/s lub kPa.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Gietka-Czernel
Klinika Endokrynologii CMKP
Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: +48 (22) 834-31-31
e-mail: malgietka@vp.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: