Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2013, s. 794-797
*Aleksandra Kruszyńska1, Jadwiga Słowińska-Srzednicka1, Maciej Otto2
Niemy klinicznie guz chromochłonny u kobiety z androgenizacją
Clinically silent pheochromocytoma in a female patient with androgenisation
1Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński
2Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt
Streszczenie
Kobieta, lat 29, została przyjęta do Kliniki Endokrynologii CMKP z powodu objawów androgenizacji i hiperandrogenemii, z podejrzeniem nieklasycznej formy wrodzonego przerostu nadnerczy. Ustalono rozpoznanie zespołu PCO. Stwierdzano okresowo nieznacznie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (maksymalnie 140/100 mmHg), okresowe spoczynkowe przyspieszenie czynności serca. W toku diagnostyki w badaniu USG uwidoczniono guz nadnercza prawego, potwierdzono jego obecność w badaniu MRI: guz o średnicy 22 mm bez cech naciekania, o małej zawartości lipidów, w TK opisano guzek odnogi bocznej nadnercza prawego 23 x 21 mm, o densyjności 20 HU (bez podania środka kontrastowego). Stwierdzono prawidłowe wydalanie metoksykatecholamin w moczu, nie uwidoczniono nieprawidłowego gromadzenia znacznika w scyntygrafii z użyciem MIBG ani w scyntygrafii receptorów somatostatynowych. Ze względu na obraz guza nadnercza w MRI i dyskretne objawy kliniczne – chwiejne nadciśnienie tętnicze i epizody tachykardii, wysunięto sugestię, że guz nadnercza jest guzem chromochłonnym; pacjentkę przygotowano fenoksybenzaminą do adrenalektomii laparoskopowej. W badaniu histopatologicznym usuniętego guza potwierdzono rozpoznanie pheochromocytoma.
Summary
A 29-year-old female patient was admitted to the Endocrinology Department of CMKP due to androgenisation and hyperanrogeanemia; non-classic congenital adrenal hyperplasia (CAH) was suspected. The patient was diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS). Low-grade hypertension (maximum 140/100 mmHg) and episodes of tachycardia at rest were observed. Diagnostic ultrasound revealed a tumor of the right adrenal gland, which was confirmed by magnetic resonance imaging (MRI): a tumor of 22 mm in diameter without infiltration and with small lipid content. Computed tomography (without contrast) showed a tumor of the right adrenal gland, 23 x 21 mm, with a density of 20 HU. The level of metanephrines in a 24-hour urine collection was normal and no abnormal tracer accumulation was shown in an MIBG scan nor somatostatin receptor scintigraphy. Due to the appearance of the tumor on MRI and slight clinical signs: brittle hypertension and episodes of tachycardia, pheochromocytoma was suspected and the patient was premedicated with phenoxybenzamine for laparoscopic adrenalectomy. On histopathological examination pheochromocytoma was confirmed.
WSTĘP
U kobiet z androgenizacją, tj. z hirsutyzmem, trądzikiem, wirylizacją, zaburzeniami miesiączkowania należy ustalić źródło nadmiernego wydzielania androgenów. U większości pacjentek androgenizacja jest następstwem zespołu PCO. W każdym jednak przypadku, zwłaszcza szybko narastającego hirsutyzmu, oraz w przypadku wystąpienia objawów wirylizacji, przede wszystkim przy podwyższonym stężeniu testosteronu > 2 ng/ml i DHEA-S > 8000 ng/ml, konieczne jest wykluczenie innych chorób jajników, tj. guza jajnika, hipertekozy oraz chorób nadnerczy (przerost nadnerczy, guz nadnerczy). U każdej badanej kobiety należy wykonać badanie USG narządu rodnego i nadnerczy, a w wybranych przypadkach badanie TK lub/i MRI nadnerczy.
Guz chromochłonny (pheochromocytoma) należy do rzadkich schorzeń, które powodują rozwój nadciśnienia tętniczego. Objawy kliniczne zależą od nadmiaru katecholamin wydzielanych przez guz, który w około 90% przypadków zlokalizowany jest w nadnerczach. Guz chromochłonny może występować w postaci sporadycznej bądź rodzinnej i stanowić składową zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej. Najczęstszym objawem choroby jest napadowe nadciśnienie tętnicze z tachykardią, bólem głowy, bladością skóry i nadmiernym poceniem, ale również może być przyczyną utrwalonego nadciśnienia tętniczego, a niekiedy nie powoduje żadnych objawów klinicznych. W diagnostyce podstawowe znaczenie ma stwierdzenie zwiększonego wydalania metoksykatecholamin w moczu oraz badania lokalizacyjne (USG, TK, MRI i scyntygrafia z metajodobenzylguanidyną znakowaną jodem 131 – MIBG). Leczeniem z wyboru pheochromocytoma jest adrenalektomia, do której chory powinien być przygotowany farmakologicznie lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne.
Przedstawiamy opis niezwykłego skojarzenia androgenizacji w przebiegu zespołu PCO z guzem chromochłonnym zlokalizowanym w obrębie nadnercza.
OPIS PRZYPADKU
Kobieta, lat 29, nauczycielka z zawodu, z wyrównaną w trakcie leczenia L-tyroksyną niedoczynnością tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto, skierowana do Kliniki Endokrynologii CMKP z podejrzeniem nieklasycznej formy wrodzonego przerostu nadnerczy. Diagnostykę hormonalną rozpoczęła ambulatoryjnie ze względu na zaburzenia miesiączkowania o typie oligomenorrhea i amenorrhea, w ciągu ostatnich 3 lat przybyła na wadze 15 kg i pojawił się trądzik o nieznacznym nasileniu oraz hirsutyzm o nieznacznym nasileniu (7-8 punktów w skali Ferriman-Galweya). W badaniach ambulatoryjnych stwierdzono podwyższone stężenie testosteronu = 1,27 ng/ml (norma < 1,0), DHEA > 30 ng/ml (norma 1,3-9,8) i 17-OH progesteronu = 7,2 ng/ml (norma – 0,2-1,3).
W badaniu przedmiotowym stwierdzono prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi (120/80 mmHg), tętno 90/min, czynność serca była miarowa. W trakcie hospitalizacji okresowo obserwowano zwiększone wartości ciśnienia tętniczego (wartości maksymalne 140/100 mmHg) i okresowo tachykardię (wartości maksymalne – 110/min). BMI pacjentki wynosiło 30,1 kg/m2. Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w badaniu fizykalnym.
W rodzinie występowały liczne choroby nowotworowe (rak jelita grubego, mięśniaki macicy, guz jajnika, guz tarczycy) oraz choroby układu sercowo-naczyniowego (udar mózgu, choroba niedokrwienna serca) i osteoporoza. Kuzynka pacjentki zmarła w 19 r.ż. z powodu raka nadnercza.
W toku diagnostyki stwierdzono:
1. Badania diagnostyczne oceniające przyczyny androgenizacji:
– prawidłowe stężenie 17-OH progesteronu i ACTH oraz wynik testu z Synacthenem (wzrost stężenia 17-OH progesteronu do 3,6 ng/ml) wyklucza WPN,
– obraz USG jajników typowy dla zespołu PCO, objawy kliniczne, niskie stężenie estradiolu, podwyższone stężenia androstendionu = 19,8 nmol/l (norma: 1,4-14,3), testosteronu = 1,13 ng/ml (norma: 0,09-1,1) i DHEA-S = 4750 ng/ml (norma: 450-2700), w teście z 1 mg deksametazonu – zahamowanie wydzielania kortyzolu do 1,12 ug/dl, zmniejszenie stężenia androstendionu do 10,8 nmol/l, testosteronu do 0,61 ng/ml i DHEA-S do 1950 ng/ml były podstawą do wykluczenia zespołu Cushinga oraz autonomicznego wydzielania androgenów i do ustalenia rozpoznania zespołu PCO – zarówno wg kryteriów rotterdamskich, jak i AES 2006 (1).
2. Badania oceniające czynność hormonalną guza nadnercza:
– prawidłowe wydalanie metoksykatecholamin w moczu = 538-706 ug/d (norma: 100-1000),
– prawidłowe stężenie chromograniny A = 39 ng/ml (norma: 20-98),
– prawidłowe wartości aldosteronu i ARO w pozycji leżącej i po pionizacji,
– w teście z 1 mg deksametazonu – zahamowanie wydzielania androgenów > 50%,
– prawidłowe wydalanie 17-OH kortykoidów w moczu.
3. Badania obrazowe guza nadnercza:
W badaniu USG jamy brzusznej uwidoczniono w rzucie nadnercza prawego masę ok. 24 mm, o równych, ostrych zarysach, echogeniczności podobnej jak wątroba, niewykazującej cech unaczynienia (ryc. 1).
Ryc. 1 Guz nadnercza prawego uwidoczniony w badaniu USG, śr. ok. 24 mm.
W badaniu MRI jamy brzusznej, które wykonano w pierwszej kolejności z uwagi na chorobę Hashimoto, uwidoczniono litą zmianę guzowatą w nadnerczu prawym o śr. ok. 22 mm, w badaniu metodą przesunięcia chemicznego guz nie wykazywał obniżenia intensywności sygnału w tak zwanej przeciwfazie, nie zawierał związków lipidowych, obraz MRI mógł odpowiadać pheochromocytoma/paraganglioma (ryc. 2).
Ryc. 2. (A) Guz nadnercza prawego uwidoczniony w MRI śr. ok. 22 mm, przed podaniem kontrastu; (B) guz nadnercza prawego uwidoczniony w MRI śr. ok. 22 mm, po podaniu kontrastu.
W badaniu TK jamy brzusznej – badanie jednofazowe (nie podano kontrastu jodowego z uwagi na podejrzenie guza chromochłonnego), guzek odnogi bocznej nadnercza prawego 23 x 21 mm, bez podania środka kontrastowego o densyjności 20 HU (ryc. 3).
Ryc. 3. Guz nadnercza prawego uwidoczniony w TK, 23 x 21 mm.
Badania obrazowe nadnerczy zostały przeprowadzone w Centrum Medycznym ENEL-MED SA w Warszawie (uzyskano zgodę na publikację wyników badań).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-09-17
zaakceptowano do druku: 2013-10-30

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Kruszyńska
Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 834-31-31
e-mail: ak@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 11/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 11/2013: