Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Grzegorz Żurek¹, Andrzej Januszewski1,2, Zofia Ignasiak¹
Z badań nad stanem podstawowej wydolności fizycznej dzieci z zagłębia miedziowego
Research of basic physical efficiency status in children from copper district
¹ Katedra Anatomii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zofia Ignasiak
² Pracownia Biologii Molekularnej Katedry Genetyki, Akademia Rolnicza, Wrocław
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Bolesław Żuk
Streszczenie
Paper present results of comparison of basic boys and girls physical efficiency parameters examined in 1998 and 1991 using Harvard step-test. Achieved results showed higher physical efficiency index level in children examined in 1998 with simultaneously lover restitution index level.
WSTĘP
Jednym z zagadnień szczególnie zasługujących na uwagę jest zachowanie się podstawowych wskaźników wydolności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów o wysokim stopniu zagrożenia ekologicznego. Wzajemne relacje są związane z charakterem oddziaływań zanieczyszczeń przemysłowych i motoryzacyjnych na organizm ludzki, szczególnie na układ oddechowy i pokarmowy. W literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia mówiące o negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na organizmy żywe. Wynika z nich, że niektóre najdrobniejsze cząstki pyłowe wnikając do światła drobnych oskrzelików i pęcherzyków płucnych mogą zaburzać wymianę gazową, i w związku z tym jak się wydaje, upośledzać zdolności wysiłkowe organizmu (8). Obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego uznawany jest ciągle jeszcze za obszar o znacznym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego (4), pomimo wielu już podjętych – i ciągle podejmowanych – wysiłków na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego (11). Wybór terenu badawczego nie jest przypadkowy. Z oficjalnych informacji wynika, że ten region kraju jest jednym z bardziej zanieczyszczonych w Polsce. Sytuację tę dodatkowo pogłębiają bardzo niekorzystne dane dotyczące zachorowań i umieralności na tym terenie (6, 7). Na te mocno niepokojące zjawiska nakłada się istotny spadek liczby osób aktywnie dbających o sprawność fizyczną, czy podejmujących zachowania prozdrowotne (5, 6). Ponadto zdaniem Szwarc (9) negatywnie działające czynniki ekologiczne, wywołując choroby dróg oddechowych, alergicznych i nowotworowych są przyczyną około 20% zgonów.
Badania przeprowadzane w różnych regionach kraju wskazują na regres sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zamieszkującej niektóre tereny Polski (4, 9). Sugeruje się, że ów regres dotyczy populacji zamieszkującej obszary, na których obserwuje się nagromadzenie niekorzystnych czynników ekologicznych i zdrowotnych (10).
Uwzględniając powyższe fakty wydaje się zrozumiałe badanie kondycji biologicznej młodej populacji, tym bardziej, że zarówno informacje w mediach jak i badania naukowe potwierdzają doniesienia o złym stanie zdrowia Polaków (1).
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w ciągu 8 lat, które dzielą badania poziomu podstawowej wydolności fizycznej dzieci i młodzieży i jakie są kierunki ewentualnych zmian oraz jak zachowują się podstawowe zdolności motoryczne w grupach o niskim i wysokim poziomie wydolności fizycznej.
MATERIAŁ I METODY
Badania będące podstawą napisania niniejszej pracy przeprowadzone zostały w roku 1998 na terenie wybranych wiejskich szkół podstawowych LGOM i objęły wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat. Pomiary objęły podstawowe cechy somatyczne oraz szeroki wachlarz prób sprawnościowych, prowadzonych głównie z wykorzystaniem testu EUROFIT. W pracy zaprezentowane zostały wybrane wyniki uzyskane przez dziewczęta i chłopców w wieku 9-14 lat.
Z całości zgromadzonego materiału badawczego do analizy w niniejszej pracy wybrane zostały wyniki próby siły eksplozywnej kończyn górnych (rzut piłką lekarską 1kg), siły eksplozywnej kończyn dolnych (skok w dal z miejsca), biegu zwinnościowo-szybkościowego (bieg wahadłowy 10 x 5 m) oraz podstawowej wydolności fizycznej, przeprowadzanej przy pomocy harwardzkiej próby stopnia. Uzyskane w pracy wyniki poddane zostały podstawowym obliczeniom statystycznym; obliczono wskaźnik wydolności fizycznej (FI) i skuteczności restytucji (WSR). Z tych wyników wydzielono grupy poniżej 33 i powyżej 66 centyla. W drugiej części pracy wyniki z badań własnych porównano z wynikami uzyskanymi na tym terenie w 1991 roku (2).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bielicki T.i wsp.: Niektóre społeczne i ekologiczne uwarunkowania przedwczesnej umieralności osób dorosłych w Polsce, Monografie Zakładu Antropologii PAN, nr 12, Wrocław s. 75-82, 1994. 2. Burdukiewicz A. i wsp. Skład ciała a poziom wydolności fizycznej dzieci i młodzieży wiejskiej z okolic Trzebnicy i Lubina, [w:] Janusz A., Ignasiak Z. Populacja dzieci wiejskich w badaniach longitudinalnych, Monografie AWF Wrocław, cz. I, s. 55-74, 1993. 3. Raczek J.: Tendencje przemian w rozwoju sprawności motorycznej, [w:] Raczek (red.) Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne, AWF Katowice, cz. II, s. 257-264, 1986. 4. Raport o stanie środowiska województwa legnickiego w 1993 r. 1994 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Legnica. 5. Rocznik Statystyczny 1988 GUS Warszawa, s. 491. 6. Rocznik Statystyczny 1998 GUS Warszawa, s.261. 7. Szopa J., Cempla J.: Populacyjne badania nad genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami rozwoju wydolności i niektórych parametrów układu krążenia, Wychowanie Fizyczne i Sport, s. 15-28, 3-4, 1984. 8. Szopa J., Żak S.: Zmiany sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Krakowa w latach 1974-83 na tle trendu sekularnego wysokości ciała, Wychowanie Fizyczne i Sport, s. 39-53, nr 1, 1986. 9. Szwarc H.: Aktywność ruchowa jako czynnik opóźniający procesy starzenia się, Kultura Fizyczna, s.8, nr 9-10, 1996. 10. Zaradkiewicz T.: Pokoleniowe różnice w sprawności fizycznej uczniów i uczennic z makroregionu środkowo-wschodniego, Wychowanie Fizyczne i Sport, s. 46, nr 3, 1999. 11. Zawoździak J.: Ocena stanu środowiska naturalnego w woj. legnickim, Materiały z sesji popularno-naukowej w Legnicy nt.: „Dziecko w skażonym środowisku”, nr 1, 1992.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: