Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Krystyna Garstka
Analiza zmian w percepcji i ocenie obrazu własnego ciała u kobiet w średnim wieku uprawiających gimnastykę rekreacyjną
Analysis of changes in perception and to estimation of picture own bodies at women in averages of age tilling gymnastics recreational
Pracownia Organizacji Praktyk Obozów i Ćwiczeń Terenowych AWF, w Poznaniu
Kierownik Pracowni: dr Stanisław Krajewski
Streszczenie
The aim of the paper is valuation of the body image perception among middle-aged women subjected to improvement with recreational gymnastics. The level of self-satisfaction resulting from body perception was researched with L. Zion body image scale. 64 middle-aged women were examined. They were divided into 2 groups: experimental and control one. Experimental group was subjected to improvement by taking recreational gymnastics´ exercises during the period of 10 months. Control group was formed by women which didn´t take exercises. In both groups the following variables were measured: fitness, chosen features of body morphology elements. Measurements were taken before the beginning and after the end of experiment.
WSTĘP
Nie ulega wątpliwości, że aktywność ruchowa korzystnie wpływa na organizm człowieka (1, 2, 4, 7, 14, 19). Trudno jest jednoznacznie określić, jaka aktywność ruchowa jest najbardziej wskazana dla osób, które charakteryzują się określonym stanem biologicznym, psychologicznym i społecznym. Ponieważ, ostatnio wzmogło się zainteresowanie nowo tworzonymi formami aktywności ruchowej typu gimnastyki rekreacyjnej, trzeba zadać sobie pytanie czy przyjmować nowo tworzone formy ruchowe bezkrytycznie czy należy poddać je racjonalnej kontroli naukowej (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17). Przyjmuje się, że wymienione formy aktywności ruchowej mogą dwojako oddziaływać na stan psychiczny człowieka. Pierwsza droga to tzw. percepcyjna, która wywołuje zmiany psychiczne (1, 2, 3, 7, 14). Druga droga to tzw. idea paralelizmu psychofizycznego i zakłada, że ruch jednocześnie oddziałuje na procesy biologiczne i psychiczne, które zachodzą w człowieku (9). Prawdopodobnie pośredniczącą rolę w wywoływaniu obu rodzajów zmian pełni układ nerwowy.
Celem badań było stwierdzenie, czy gimnastyka rekreacyjna uprawiana przez kobiety w średnim wieku może wywołać u nich zmiany psychiczne polegające na większym zadowoleniu z percepcji obrazu własnego ciała tak w wymiarze globalnym jak i w wymiarach parcjalnych.
MATERIAŁ I METODA
Badaniami ankietowymi objęto 64 kobiety w średnim wieku, które podzielono na grupę eksperymentalną (średnia wieku 39,7 lat) i grupę kontrolną (średnia wieku 40,15 lat) po 32 osoby w każdej z nich. Badane grupy nie różniły się między sobą pod względem wieku, poziomu wykształcenia, charakteru pracy zawodowej.
W pierwszym etapie badań, u wszystkich kobiet uczestniczących w eksperymencie określono sprawność fizyczną oraz zmierzono poziom zadowolenia z percepcji obrazu własnego ciała tak w wymiarze globalnym jak i w parcjalnych ocenach (4, 9, 10, 14, 15, 18, 19). W drugim etapie badań, pierwsza grupa kobiet podjęła systematyczne uprawianie gimnastyki rekreacyjnej. Druga grupa, stanowiąca grupę kontrolną, prowadziła normalną aktywność życiową. Uprawianie gimnastyki rekreacyjnej trwało przez okres 10 miesięcy, 2 razy w tygodniu po 60 minut (9, 10). W trzecim etapie powtórzono pomiar wszystkich zmiennych sprawnościowych oraz poziomu zadowolenia z percepcji obrazu własnego ciała. Badania przeprowadzono zarówno w grupie eksperymentalnej jak i kontrolnej.
Sprawność fizyczną oceniano za pomocą wybranych prób z testów w obszarze zdolności motorycznych: siły (14), zwinności (15), szybkości (19), skoczności (4) i gibkości (4). Do pomiaru oceny zadowolenia z percepcji obrazu własnego ciała, wykorzystano kwestionariusz Ziona (18). Za pomocą pięciostopniowej skali szacunkowej dokonano pomiaru 32 parcjalnych elementów ciała, jego właściwości i części (9). Wskaźnikiem globalnej oceny obrazu własnego ciała była uśredniona ocena dla wszystkich wykorzystanych w metodzie cech (9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: