Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Jadwiga Pietraszewska¹, Bogdan Pietraszewski²
Statyczny moment siły mięśni kończyn dolnych piłkarzy na tle budowy morfologicznej i składu tkankowego
Somatic build and muscle torqes of lower limbs of soccer players
¹ Katedra Antropologii i Biometrii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Antoni Janusz
² Katedra Biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Bober
Streszczenie
The analysed material consists of measurements taken on a sample of 80 15 years old soccer players 15 years old. A detailed statistical characteristics of morphological traits, tissue components and muscle torques of extensors and flexors of the knee joint was pasented. The Pearson correlation coefficient was used to describe the mutual relation between the produced torques and the other measured parameters. Significant correlation between the strength potential and the majority of the examined somatic traits and tissue components were found.
WSTĘP
Pomiary wielkości momentów sił w poszczególnych stawach mają już swoją długoletnią tradycję (1, 2, 4, 5). Podejmowane były próby określenia zależności tych parametrów od podstawowych cech morfologicznych i składników tkankowych (3, 6). Celem niniejszego opracowania było określenie wpływu budowy somatycznej i składu tkankowego na wartość momentów sił mięśni kończyn dolnych u zawodników uprawiających piłkę nożną.
MATERIAŁ I METODY
Zbadano 80 piłkarzy nożnych w wieku 15 lat. Wykonano szereg pomiarów antropometrycznych, określono skład tkankowy metodą bioelektrycznej impedancji oraz zmierzono momenty sił prostowników i zginaczy stawu kolanowego dla obydwu kończyn przy kącie 90° w badanym stawie.
Dla wszystkich mierzonych cech obliczono podstawowe wielkości statystyczne. Do określenia powiązań wyznaczonych momentów sił z pozostałymi parametrami wykorzystano współczynnik korelacji prostej Pearsona.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Charakterystykę morfologiczną, skład tkankowy oraz wielkości badanych momentów sił u piłkarzy zestawiono w tabelach 1-3. Niskie wartości odchyleń standardowych i współczynników zmienności świadczą o znacznej jednorodności grupy pod względem cech morfologicznych. Nieco większe zróżnicowanie wystąpiło w obrębie komponentów tkankowych, co jest zrozumiałe z uwagi na słabsze uwarunkowania genetyczne tych cech. Podobnie dużą zmiennością charakteryzują się wyznaczone momenty sił. Można więc uznać, że badani piłkarze stanowią wyselekcjonowaną grupę, co można tłumaczyć częściowo wpływem selekcji wstępnej oraz intensywnego treningu specjalistycznego.
Tabela 1. Zestawienie analizowanych parametrów morfologicznych badanej grupy piłkarzy (N=80).
Lp.Cechacsv
1.wiek morfologiczny16,141,438,85
2.wiek kalendarzowy 15,240,493,19
3.wysokość ciała174,496,994,01
4.wysokość mostkowa142,526,214,35
5.długość uda45,042,285,05
6.długość podudzia39,572,185,52
7.długość kończyn dolnych92,074,014,36
8.długość korpusu91,324,084,47
9.szerokość barków38,732,095,41
10.szerokość międzybarkowa42,802,646,17
11.szerokość klatki piersiowej27,001,846,82
12.głębokość klatki piersiowej18,221,417,71
13.szerokość bioder27,191,485,45
14.szerokość międzykrętarzowa31,271,956,22
15.szerokość łokcia6,890,355,04
16.szerokość międzyrylcowa5,820,345,78
17.szerokość kolana9,830,505,12
18.szerokość międzykostkowa7,540,374,96
19.obwód obręczy barkowej106,785,885,51
20.obwód pachowy kl. piersiowej89,155,506,17
21.obwód klatki piersiowej (xi)80,014,926,15


Lp.Cechacsv
1.obwód pasa72,264,386,06
2.obwód ramienia w spoczynku26,202,027,72
3.obwód ramienia w napięciu28,712,318,03
4.obwód łokcia25,071,415,63
5.obwód max. przedramienia25,121,546,13
6.obwód min. przedramienia16,781,046,18
7.obwód bioder89,595,005,58
8.obwód maksymalny uda53,533,436,40
9.obwód uda w połowie49,343,737,57
10.obwód kolana36,481,885,15
11.obwód maksymalny podudzia35,342,005,65
12.obwód minimalny podudzia23,221,345,78
13.fałd pod łopatką7,071,7725,11
14.fałd na ramieniu5,621,6729,64
15.fałd na przedramieniu3,360,9026,88
16.fałd na grzebieniu biodrowym7,182,8239,23
17.fałd na brzuchu 6,892,6738,75
18.fałd na podudziu5,091,4027,57
19.obwód mięśniowy ramienia26,942,358,73
20.obwód mięśniowy podudzia33,742,005,92
21.masa ciała63,88,1412,75
Tabela 2. Zestawienie analizowanych parametrów składu tkankowego ciała badanej grupy piłkarzy (N=80).
Lp.Cechacsv
1.tłuszcz w kg9,363,4536,89
2.tłuszcz w %14,424,4230,66
3.woda w kg39,894,6511,66
4.woda w %62,653,245,17
5.ciało szczupłe/tłuszcz6,823,2948,31
6.wskaźnik BMI20,911,808,59
7.masa zewnątrzkomórkowa/masa komórkowa0,770,1013,19
8.woda wewnątrzkomórkowa w kg24,063,0112,50
Tabela 3. Zestawienie wyznaczonych momentów sił badanej grupy piłkarzy (N=80).
Lp.Moment siłyProstowniki Zginacze 
csvcsv
1.kończyny prawej159,6450,5931,6976,4528,1736,85
2.kończyny lewej162,9352,0531,9566,4927,1540,84
3.wartość średnia z prawej i lewej161,2846,1728,6371,4725,4135,55
4.wartość maksymalna z prawej lub lewej178,2048,4627,1980,0627,9434,90
Wartości współczynników korelacji prostej Pearsona między momentami sił prostowników i zginaczy stawu kolanowego a cechami morfologicznymi i składem tkankowym ciała zestawiono w tabelach 4 i 5. Analizując powiązania wyznaczonych momentów z badanymi cechami zauważamy wyraźną istotną zależność wszystkich obliczonych momentów sił zginaczy od parametrów wysokościowych. W przypadku prostowników nie stwierdzono istotnych powiązań z większością badanych cech wysokościowych. Zarówno momenty sił prostowników, jak i zginaczy wykazują istotną zależność od cech szerokościowych, odzwierciedlających masywność szkieletu oraz obwodów poszczególnych segmentów ciała. W przypadku fałdów skórno-tłuszczowych nie stwierdzono powiązań z żadnym z wyznaczonych momentów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: