Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Wojciech Chalcarz, Monika Radzimirska-Graczyk, Ewelina Spochacz
Ocena preferencji pokarmowych ludzi w wieku podeszłym mieszkających w domach pomocy społecznej
Nutritional preferences assessment in the elderly living in the nursing homes
Zakład Żywności i Żywienia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Kierownik Zakładu: dr hab. Wojciech Chalcarz
Streszczenie
The purpose of this research was to analyse the dietary preferences of the elderly living in a nursing home environment.
The questionnaire based research was carried out within the settings of nursing homes in Poznań, Słupsk, Śrem and Środa Wielkopolska. The results obtained were analysed by means of the computer programme SPSS 6.1 for Windows.
The analysed factors were gender, age, and place of inhabitancy, education and duration of stay in the nursing home.
The results obtained indicate that the prior place of inhabitancy of the elderly was the most influential factor determining nutritional preferences. There exists definitive differentiation not only at the macro level – the region, but also at the micro level – within a given region.
The practical implication of this research is that of its applicability to create the menus for the elderly living in the nursing/rest homes. It can be concluded that the individual preferences in diet and nutrition should be reflected in the menus.
WSTĘP
W dzisiejszych czasach obserwuje się zwiększenie populacji ludzi starych w społeczeństwie. Jest to wynikiem wzrostu stopy życiowej i postępu medycyny. Spowodowało to wydłużenie średniej wieku społeczeństwa (2). Proces starzenia się organizmu człowieka powoduje stopniowe ograniczenie sprawności fizycznej, zmianę struktury spożycia (5, 9, 15), zmniejszenie spożycia i zwiększenie ryzyka zapadalności na choroby cywilizacyjne (10, 11, 13). Czynnikiem wpływającym na ograniczenie tych niekorzystnych procesów jest między innymi prawidłowe odżywianie (4, 11, 13). Większość ludzi w wieku podeszłym skłania się do jedzenia takich samych potraw przez całe życie (8,12). Często taki sposób żywienia nie jest zgodny z obowiązującymi normami żywieniowymi i nie dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych (7, 14). Aby wpłynąć na zmianę sposobu żywienia ludzi starych należy poznać ich rzeczywiste zwyczaje żywieniowe (6). Jedną z metod jest analiza preferencji pokarmowych i wpływu różnych czynników środowiskowych na te preferencje (1, 3, 11).
CEL PRACY
Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników środowiskowych na preferencje pokarmowe ludzi w wieku podeszłym zamieszkujących w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie Słupska, Poznania, Śremu i Środy Wielkopolskiej.
MATERIAŁ I METODY
Badaniami ankietowymi objęto 184 osoby w tym 63 osoby ze Słupska, 59 osób z Poznania, 30 osób ze Śremu i 32 osoby ze Środy Wielkopolskiej. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące preferencji pokarmowych 122 produktów spożywczych, które należały do następujących grup produktów: mleko i produkty mleczne, mięso i alternatywy, tłuszcze, produkty zbożowe, owoce, warzywa i przetwory, słodycze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe. Ankietowane osoby określały swój stosunek do każdego produktu i potrawy przez wybranie jednej odpowiedzi spośród pięciu możliwych: bardzo nie lubię, mniej nie lubię, mam obojętny stosunek do danego produktu, mniej lubię, bardzo lubię. Każdej odpowiedzi przyporządkowano umowną skalę liczbową od 1 do 5 (od 1 – bardzo nie lubię do 5 – bardzo lubię). Ponadto ankieta zawierała pytania charakteryzujące respondentów pod względem społeczno-demograficznym. Odpowiedzi udzielane były anonimowo.
ANALIZA STATYSTYCZNA
Statystyczną analizę wyników opracowano przy pomocy programu komputerowego SPSS for Windows. Preferencje badanych produktów obliczono w zależności od: płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia i ilości lat spędzonych w domach pomocy społecznej. Posłużono się statystyką chi kwadrat Pearsona. W celu ułatwienia interpretacji wyników wyliczono średnie wartości preferencji pokarmowych dla każdego produktu i potrawy w zależności od analizowanych czynników. Wyliczone średnie wartości preferencji pokarmowych wraz z odchyleniem standardowym zestawiono w tabelach. Przygotowano następnie tabele z asteriksami dla tych produktów i potraw, dla których została wykazana istotność w teście Pearsona przy p<0,05. Sporządzone tabele są do wglądu u autorów doniesienia.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
1. Charakterystyka społeczno - demograficzna badanej populacji.
W tabeli 1 (tab.1) podano charakterystykę społeczno-demograficzną ankietowanych osób.
Większość ankietowanych (71,0%) stanowiły kobiety. Wiek badanych wynosił od 65 do 95 lat przy czym ilość osób w przedziałach wiekowych 61-65 lat, 71-75 lat, 81-85 lat i 86-90 lat była bardzo zbliżona. Prawie 60% respondentów posiadało wykształcenie podstawowe. Najwięcej pensjonariuszy, po ok. 40%, przebywało w Domu Opieki Społecznej albo od 1 do 3 lat albo od 4 do 10 lat.
Tabela 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna ankietowanych osób.
L.p.Kryterium podziału % ogółu
1.Płeć:kobiety
mężczyźni
71,0
29,0
2.Wiek (w latach):65-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
20,1
21,2
19,6
19,0
15,8
4,3
3.Miejsce zamieszkania:Słupsk
Poznań
Środa
Śrem
34,4
32,1
16,3
17,4
4.Wykształcenie:podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
59,6
12,0
27,3
1,1
5.Okres przebywania w domu Pomoc Społecznej:do 1 roku
1-3 lat
4-10 lat
pow. 10 lat
15,2
40,8
36,4
7,6
2. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na preferencje pokarmowe produktów i potraw.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: