Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Ewa Flaczyk, Józef Korczak
Zachowania konsumenta na rynku tłuszczów stołowych
Consummer behaviour on the table spread market
Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Józef Korczak
Streszczenie
Consummers behaviour on local market of table spreads (West Poland) was studied. Effect of inhabitance (rural, municipal), age and finance position on table spreads consumption were analysed.
WSTĘP
Zwyczaje żywieniowe Polaków prowadzą do bardzo częstego wykorzystywania tłuszczów do smarowania pieczywa. Pierwsze śniadanie zjadane w domu, drugie śniadanie zabierane do pracy lub szkoły, a na koniec dnia kolacja składają się głównie z pieczywa posmarowanego tłuszczem i różnorodnych dodatków (6, 12, 13). Jak wykazują badania, 97-76% ocenianych populacji smaruje pieczywo (5, 10). Rodzaj i ilość spożywanego z tej okazji tłuszczu są więc bardzo istotne w zapewnieniu określonych zaleceń żywieniowych związanych z procentowym udziałem tłuszczów w pokrywaniu dziennego zapotrzebowania na energię oraz rodzajem tłuszczu (roślinny, zwierzęcy, ze zwierząt morskich)(9, 13). Istoty wpływ na kształtowanie struktury spożycia tłuszczów posiadają także pojawiające się w środkach masowego przekazu kampanie promujące producentów margaryn i masła (7, 11). Polski konsument pozornie dość konserwatywny, często podatny jest na oddziaływanie reklamy, chociaż do tego nie lubi się przyznawać. Może więc zmieniać swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Dodatkowo na jego zachowanie może mieć wpływ wiele czynników socjologicznych i ekonomicznych (2, 3, 4, 7, 8).
CEL PRACY
Celem pracy było przedstawienie zachowań konsumentów wobec tłuszczów stołowych na krajowych rynkach lokalnych w zależności od miejsca zamieszkania, wieku i sytuacji materialnej.
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Anonimowe badania ankietowe wykonano w okresie od marca do lipca 1999 roku stosując dobór celowy. Wywiady przeprowadzono w domach z osobą prowadzącą gospodarstwo domowe. Badaniami objęto ludność powiatu wolsztyńskiego oraz gmin Kargowa i Babimost.
W ankietach zamieszczono pytania dotyczące wyboru i zakupu tłuszczów stołowych zaliczonych do następujących kategorii: masło, margaryny stołowe lub masło roślinne, margaryny z dodatkiem tłuszczu mlecznego, margaryny jogurtowe, masło z dodatkiem oleju oraz kategorię nie smaruję pieczywa.
Wyniki badań 135 ankiet opracowano statystycznie stosując test c².
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badaną populację stanowili mieszkańcy wsi (62,2%) i miasteczek o liczebności do 50 tys. mieszkańców (37,8%), z czego 21,5% deklarowało wykształcenie zasadnicze i podstawowe, średnie 60,7% i wyższe 17,8%. Ankietowani prowadzili gospodarstwa domowe 1-2-osobowe (17,0%), 3-4-osobowe (48,0%) i 5-6-osobowe (3,0%). Swoją sytuację materialną 3,0% ankietowanych uważało za bardzo dobrą, za dobrą 32%, wystarczającą 48,8% i złą 16,3%.
Tabela 1. Zależność między wyborem tłuszczów stołowych a miejscem zamieszkania. *
Rodzaj tłuszczuWieś %Miasto %
masło32,143,1
margaryna lub masło roślinne22,617,7
przemiennie różne tłuszcze22,613,7
margaryna z dod. tł. mlecznego8,39,8
margaryna jogurtowa8,35,9
nie smaruję pieczywa3,79,8
masło z dod. oleju2,40
* zróżnicowanie statystycznie nieistotne przy p>0,05.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: