Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Halina Strugała-Stawik¹, Tomasz Pietraszkiewicz²
Profilaktyka i leczenie mikrointoksykacji ołowiowej u dzieci legnickich
Prophylaxis and treatment of children´s lead microintoxication in legnica district
¹ Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy
Prezes Fundacji: dr n. med. Halina Strugała-Stawik
² Katedra i Zakład Fizjologii AM we Wrocławiu
Kierownik Katedry: dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja
Streszczenie
The paper presents the programme of prophylaxis and treatment of children´s lead microintoxication, which the Foundation for Children from Copper Basin Legnica has developed and executed in years 1991-2000 in Legnica district.
Narażenie on ołów dziecka jest współcześnie najczęściej określane jako tzw. mikrointoksykacja, czyli niewielkie przekroczenie tzw. dopuszczalnej wartości stężenia ołowiu we krwi, wynoszącej 10 ug/dL, które wymaga nie tyle leczenia farmakologicznego (z użyciem środków chelatujących), co szerokiego prowadzenia działań profilaktyczno-zapobiegawczych w narażonej populacji (1, 7, 9). Działania te mogą uchronić dziecko przed takimi następstwami mikrozatrucia jak zaburzenia percepcyjno-poznawcze, zaburzenia zachowania obniżony poziom inteligencji, upośledzenie słuchu, gorszy rozwój fizyczny i inne (1, 2, 7). Tego typu uszkodzenia zdrowia są zazwyczaj dyskretne ale raczej nieodwracalne, szczególnie jeśli mikrointoksykacja miała miejsce w wieku płodowym i w pierwszych latach życia (2, 7). W Zagłębiu Miedziowym mikrointoksykacja ołowiowa stanowi ciągle jeszcze istotny problem (6, 8, 9, 10). Wynika to z obecności dużych depozytów ołowiu w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza wokół hut miedzi, gdzie dopiero w latach 1980-1990 zaczęto intensywnie ograniczać emisję zanieczyszczeń. Eliminacja ołowiu ze środowiska przebiega jednak bardzo powoli (12). Dodatkowo na terenie miast i wzdłuż szlaków komunikacyjnych (tak jak wszędzie w Polsce) znaczne ilości ołowiu emitują do atmosfery pojazdy samochodowe. Wszystko to sprawia, że na terenie byłego woj. legnickiego stwierdza się nadal w badaniach przesiewowych dzieci wysoki odsetek przekroczeń dopuszczalnej zawartości ołowiu we krwi (9). W związku z tym konieczna jest tam kontynuacja zorganizowanych działań profilaktyczno-leczniczych (6, 7, 8, 9).
Celem pracy było przedstawienie działań profilaktyczno-leczniczych w mikrointoksykacji ołowiowej realizowanych przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy.
Fundacja powstała w 1991 roku w celu niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom mieszkającym na terenie Zagłębia Miedziowego. Pomoc ta była od początku działania Fundacji ukierunkowana na zmniejszenie szkodliwych następstw wpływów środowiskowych, szczególnie wynikających ze skażeń przemysłowych i komunikacyjnych związkami ołowiu. Wzorując się na programie CDC USA Preventing Lead Poisoning in Children and Adolescent (7) założono, że działania profilaktyczno-lecznicze muszą mieć charakter ciągły i wielokierunkowy i muszą obejmować większość populacji. W tym celu Fundacja utworzyła Centrum Profilaktyczno-Diagnostyczno-Lecznicze, zwane dalej Centrum. Centrum od 1993 r. wpisane jest do rejestru ZOZ jako poradnia ekologiczna. Do głównych zadań Centrum należy:
1. Prowadzenie badań przesiewowych stężeń ołowiu we krwi u dzieci zamieszkałych na terenach zagrożonych skażeniami przemysłowymi, komunikacyjnymi i komunalnymi. Zawartość ołowiu we krwi oznaczana jest metodą spektrofotometrii atomowej w Laboratorium Fundacji, które z dobrym skutkiem uczestniczy w programach międzylaboratoryjnej kontroli jakości. Obecnie oznaczenia te są wykonywane nie tylko dla dzieci legnickich ale (jako zadanie zlecone lub umowa) również dla dzieci z innych rejonów Polski a ostatnio z Białorusi.
2. Organizacja leczenia z uwzględnieniem leczenia sanatoryjnego, stacjonarnego i apiterapii.
3. Wykonywanie opracowań zbiorczych i indywidualnych wielkości narażenia na ołów.
4. Edukacja prozdrowotna.
5. Działalność edytorska.
6. Organizacja sympozjów i konferencji poświęconych problematyce zdrowia dziecka w skażonym środowisku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: