Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Grzegorz Żurek¹, Andrzej Januszewski1,2, Zofia Ignasiak¹
Z badań nad stanem podstawowej wydolności fizycznej dzieci z zagłębia miedziowego
Research of basic physical efficiency status in children from copper district
¹ Katedra Anatomii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zofia Ignasiak
² Pracownia Biologii Molekularnej Katedry Genetyki, Akademia Rolnicza, Wrocław
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Bolesław Żuk
Streszczenie
Paper present results of comparison of basic boys and girls physical efficiency parameters examined in 1998 and 1991 using Harvard step-test. Achieved results showed higher physical efficiency index level in children examined in 1998 with simultaneously lover restitution index level.
WSTĘP
Jednym z zagadnień szczególnie zasługujących na uwagę jest zachowanie się podstawowych wskaźników wydolności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów o wysokim stopniu zagrożenia ekologicznego. Wzajemne relacje są związane z charakterem oddziaływań zanieczyszczeń przemysłowych i motoryzacyjnych na organizm ludzki, szczególnie na układ oddechowy i pokarmowy. W literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia mówiące o negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na organizmy żywe. Wynika z nich, że niektóre najdrobniejsze cząstki pyłowe wnikając do światła drobnych oskrzelików i pęcherzyków płucnych mogą zaburzać wymianę gazową, i w związku z tym jak się wydaje, upośledzać zdolności wysiłkowe organizmu (8). Obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego uznawany jest ciągle jeszcze za obszar o znacznym zanieczyszczeniu środowiska naturalnego (4), pomimo wielu już podjętych – i ciągle podejmowanych – wysiłków na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego (11). Wybór terenu badawczego nie jest przypadkowy. Z oficjalnych informacji wynika, że ten region kraju jest jednym z bardziej zanieczyszczonych w Polsce. Sytuację tę dodatkowo pogłębiają bardzo niekorzystne dane dotyczące zachorowań i umieralności na tym terenie (6, 7). Na te mocno niepokojące zjawiska nakłada się istotny spadek liczby osób aktywnie dbających o sprawność fizyczną, czy podejmujących zachowania prozdrowotne (5, 6). Ponadto zdaniem Szwarc (9) negatywnie działające czynniki ekologiczne, wywołując choroby dróg oddechowych, alergicznych i nowotworowych są przyczyną około 20% zgonów.
Badania przeprowadzane w różnych regionach kraju wskazują na regres sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zamieszkującej niektóre tereny Polski (4, 9). Sugeruje się, że ów regres dotyczy populacji zamieszkującej obszary, na których obserwuje się nagromadzenie niekorzystnych czynników ekologicznych i zdrowotnych (10).
Uwzględniając powyższe fakty wydaje się zrozumiałe badanie kondycji biologicznej młodej populacji, tym bardziej, że zarówno informacje w mediach jak i badania naukowe potwierdzają doniesienia o złym stanie zdrowia Polaków (1).
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy w ciągu 8 lat, które dzielą badania poziomu podstawowej wydolności fizycznej dzieci i młodzieży i jakie są kierunki ewentualnych zmian oraz jak zachowują się podstawowe zdolności motoryczne w grupach o niskim i wysokim poziomie wydolności fizycznej.
MATERIAŁ I METODY
Badania będące podstawą napisania niniejszej pracy przeprowadzone zostały w roku 1998 na terenie wybranych wiejskich szkół podstawowych LGOM i objęły wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat. Pomiary objęły podstawowe cechy somatyczne oraz szeroki wachlarz prób sprawnościowych, prowadzonych głównie z wykorzystaniem testu EUROFIT. W pracy zaprezentowane zostały wybrane wyniki uzyskane przez dziewczęta i chłopców w wieku 9-14 lat.
Z całości zgromadzonego materiału badawczego do analizy w niniejszej pracy wybrane zostały wyniki próby siły eksplozywnej kończyn górnych (rzut piłką lekarską 1kg), siły eksplozywnej kończyn dolnych (skok w dal z miejsca), biegu zwinnościowo-szybkościowego (bieg wahadłowy 10 x 5 m) oraz podstawowej wydolności fizycznej, przeprowadzanej przy pomocy harwardzkiej próby stopnia. Uzyskane w pracy wyniki poddane zostały podstawowym obliczeniom statystycznym; obliczono wskaźnik wydolności fizycznej (FI) i skuteczności restytucji (WSR). Z tych wyników wydzielono grupy poniżej 33 i powyżej 66 centyla. W drugiej części pracy wyniki z badań własnych porównano z wynikami uzyskanymi na tym terenie w 1991 roku (2).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: